Історія НДІІП НАПрН України та розвитку правової науки в інформаційній сфері

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в Україні та світі відбулася інформаційна революція, однією з ключових особливостей якої є стрімкий розвиток інформаційних технологій і зростання значимості інформації. Нині спостерігається поступальний розвиток інформаційної сфери як особливої системи суспільних відносин, що виникають в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави.

Вказані процеси визначають умови становлення інформаційного суспільства, сутність якого була визначена 1993 року Комісією Європейського Союзу: інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку.

Історичний аналіз свідчить, що інформаційна сфера існувала з часу виникнення людства та суспільних відносин. Водночас питання розбудови складових інформаційного суспільства і правового регулювання інформаційних відносин почали активно опрацьовуватися у провідних країнах світу лише в другій половині ХХ століття. За радянських часів ще у 1970-х роках відомими українськими вченими Глушковим В. М. і Амосовим М. М. уперше у світі було піднято низку фундаментальних проблем у цій сфері, але надалі до їх практичної розробки долучилися переважно вчені країн Західної Європи, США і Японії.

Процеси інформатизації, що відбувалися у всьому цивілізованому світі, не могли залишитися поза увагою керівництва суверенної Української держави. Але на початку 1990-х років ця робота здійснювалась досить сегментарно. Ситуація почала кардинально змінюватися з утворенням відповідно до Указу Президента України від 13.03.1995 № 206/95 Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України.

Початком системної роботи у сфері інформатизації можна вважати 4 лютого 1998 року, коли вперше на пострадянському просторі було прийнято закони України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації», які розроблялися за участі Кібернетичного центру НАН України, Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Секретаріату Верховної Ради України.

У цей же період в Україні розпочалося активне формування інформаційного законодавства, що нині містить близько 4-х тисяч законів та інших нормативно-правових актів, які безпосередньо чи опосередковано регулюють інформаційні відносини.

Подальшій активізації системної роботи у сфері інформатизації та об`єднанню інтересів державного і приватного секторів сприяла діяльність Державної комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року та Урядової комісії з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, створених згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.02.1999 № 218 та від 7.05.2000 № 777 відповідно.

Стрімкий розвиток і впровадження засобів інформатизації в органах державної влади та необхідність унормування нових інформаційних відносин створили передумови для звернення Академії правових наук України до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо утворення Науково-дослідного центру правової інформатики. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 671 від 21.06.2001 року у складі Академії правових наук України (з 2010 року – Національної академії правових наук України), було створено Науково-дослідний центр правової інформатики з правами науково-дослідного інституту (НДЦПІ НАПрН України), першим керівником якого (у 2001 – 2010 рр.) був відомий вчений Швець Микола Якович, член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

За ці роки в НДЦПІ НАПрН України сформувалась наукова школа правової інформатики, у здобутку якої є створені інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси й автоматизовані робочі місця для забезпечення законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності. Дослідження в галузі правової інформатики також заклали підґрунтя для становлення і розвитку інформаційного права, як комплексної галузі права.

За результатами виконаних розробок та впроваджених проектів група наукових працівників Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України стала лауреатами премії імені Ярослава Мудрого.

 

У номінації "За видатні заслуги в законотворчій, правозастосовній та судовій діяльності" лауреатами премії імені Ярослава Мудрого 2003 року визнано: Швеця М.Я., доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України; Калюжного Р.А., доктора юридичних наук, професора; Здзебу І.О., лауреата Державної премії України в галузі науки й техніки; Брижко В.М., кандидата юридичних наук (Doctor of Philosophy), заслуженого винахідника республіки, лауреата НТТМ-86; Саницького В.А.; Клімашевську Ю.А.; Гавловського В.Д., кандидата юридичних наук; Цимбалюка В.С., кандидата юридичних наук.

2009 року лауреатами премії імені Ярослава Мудрого було визнано Ланде Д.В., доктора технічних наук, старшого наукового співробітника і Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, лауреата премії Ради Міністрів СРСР, заслуженого машинобудівника України.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та функціональних напрямів інформаційної діяльності (інформатизація, зв'язок, телекомунікації; доступ до публічної інформації; засоби масової інформації, Інтернет, реклама; видавнича, бібліотечна, архівна і музейна справа; електронний документообіг; державна статистика; інформаційна діяльність в галузях освіти і науки, культури і мистецтв, в економічній, фінансовій, безпековій та інших сферах) актуалізували потребу корегування профілю наукової діяльності НДЦПІ НАПрН України і його подальшого розвитку, необхідність розробки пріоритетних напрямів розвитку правової науки в інформаційній сфері, а також покращання їх координації відповідно до потреб суспільства і держави.

Вказані проблеми стали предметом всебічного публічного обговорення в ході низки загальнодержавних та міжнародних конференцій, семінарів і круглих столів, проведених у 2010 – 2012 роках НДЦПІ НАПрН України спільно з вітчизняними та іноземними партнерами за участі народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів, експертів і вчених інформаційної сфери НАН України і НАПрН України.

За результатами цих заходів у червні 2011 року згідно з рішенням президії НАПрН України діяльність НДЦПІ НАПрН України крім актуальних проблем правової інформатики була зосереджена на дослідженні теорії інформаційного права, правових проблем інформаційної діяльності, державно-правових проблем інформаційної безпеки, юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері, відповідного історичного та іноземного досвіду.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1375 «Про затвердження Статуту Національної академії правових наук України», постановою Президії НАПрН України від 25.05.2012 р. № 82/11 та постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 902 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 року № 1518 та від 23 травня 2012 року № 486» назву Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України було змінено на Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України).

Нині в НДІІП НАПрН України розвивається наукова школа інформаційного права, розпочато формування наукової школи філософії інформаційногго права та наукової школи інформаційної безпеки (в галузі юридичних наук), значення яких актуалізується в умовах інформаційної глобалізації та інтеграції України у світовий інформаційний простір. Створено науково-організаційні передумови для подальшого розвитку наукової школи правової інформатики та формування інших наукових шкіл в інформаційній сфері. Отримані при цьому наукові здобутки лягли в основу низки законопроектів, стратегій, концепцій і програм, які стосуються інформаційної діяльності, відповідних навчальних курсів для вищих навчальних закладів України.

Результати проведеної роботи працівників НДІІП НАПрН України одержали високу оцінку. Зокрема, 5 листопада 2013 року згідно з рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрою авторському колективу у складі: Дзьобаня О.П. доктора філософських наук, професора; Коваленко Л.П., доктора юридичних наук, доцента; Баранова О.А., доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника; Бєлякова К.І.,  доктора юридичних наук, професора; Пилипчука В.Г., доктора юридичних наук, професора;  Арістової І.В.,  доктора юридичних наук, професора; Бєлєвцевої В.В., доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника; Савінової Н.А., доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника за цикл наукових праць в інформаційній сфері – монографій: «Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади»«Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України»; «Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности»; «Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та науковою забезпечення»; «Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти»; «Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг»; «Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення»; «Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні» присуджено Премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

З метою розвитку правової науки та координації правових досліджень в інформаційній сфері у складі Відділення державно-правових наук та міжнародного права НАПрН України було створено Координаційне бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, забезпечення діяльності якого покладено на НДІІП НАПрН України.

Згідно з рекомендаціями Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Загальними зборами Академії було внесено зміни до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки та організації досліджень в інформаційній сфері за такими основними напрямами:

1) Теоретико-правові основи інформаційного права, становлення і розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань, національного і глобального інформаційного простору, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері.

2) Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної інформаційної політики, правового регулювання інформаційної діяльності та розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України.

3) Правові засади інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, органів охорони правопорядку і правосуддя, військових формувань, підприємств, закладів, установ та організацій різних форм власності, неурядових організацій та інших інститутів громадянського суспільства.

4) Правовий режим інформації, інформаційних ресурсів, продукції і послуг, інформаційних технологій, систем і мереж, інформаційної інфраструктури та регулювання доступу до них; право власності в інформаційній сфері.

5) Правове забезпечення функціональних напрямів інформаційної діяльності: адміністративні послуги і доступ до публічної інформації; телекомунікації, зв’язок, інформатизація; глобальні інформаційні мережі, реклама; видавнича, бібліотечна, архівна і музейна справи; державна статистика, документообіг; інформаційна діяльність в галузях освіти і науки, культури і мистецтв, в економічній, фінансовій, банківській та інших сферах.

6) Правове регулювання розвитку вітчизняної індустрії високотехнологічної інформаційної продукції, розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій, програмної та іншої інформаційної продукції і послуг; формування національних інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури.

7) Правові засади розвитку національних засобів масової інформації, захисту прав і свобод професійної діяльності журналістів, запобігання інформаційній експансії та монополізації національного інформаційного простору, утвердження в національному інформаційному просторі духовних, культурних і моральних цінностей народу України.

8) Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України як однієї з основних функцій держави. Правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії негативним інформаційним впливам та впливам інформаційних технологій на шкоду людині, суспільству та держави.

9) Основи правової інформатики, системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної й правоосвітньої діяльності, розвитку електронного державного управління. Проблеми впровадження й розвитку інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних у галузі держави і права в контексті децентралізації влади в Україні.

10) Проблеми юридичної відповідальності, протидії злочинам та іншим правопорушенням в інформаційній сфері.

 

Видання НДІІП

Вибрані видання