ШИШКА Ю.М., Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері

УДК 002:338.46:340.130

Шишка Ю.М.,
магістрант Київського національного університету
 імені Тараса Шевченка
 
Анотація. У статті розглядаються базові категорії захисту інформаційних прав. На основі аналізу чинного вітчизняного законодавства робляться висновки стосовно видів інформаційних прав людини і громадянина. Досліджено способи захисту інформаційних прав, надано рекомендації  їх застосування.
Ключові слова: інформаційні відносини, охоронюваний законом інтерес, способи захисту інформаційних прав.
Аннотация. В статье рассматриваются базовые категории защиты информационных прав. На основе анализа действующего отечественного законодательства делаются выводы относительно видов информационных прав человека и гражданина. Исследованы способы защиты информационных прав, предоставлены рекомендации их применения.
Ключевые слова: информационные отношения, охраняемый законом интерес, способы защиты информационных прав.
Summary. The base categories of defence of information rights are examined in the article. On the basis of analysis of current domestic legislation conclusions are drawn in relation to the types of human and citizens information rights. The methods of defence of information rights are explored, recommendations of their application are given.
Keywords: informational relations, interest guarded by law, methods of defence of informative rights.
 
         Постановка проблеми. Початок ери інформаційного суспільства поставив перед законодавцем та юристами-практиками ряд завдань, серед яких захист інформаційних прав людини і громадянина. Судова та адміністративна практика розгляду відповідних справ перебуває на етапі становлення. Законодавство та правозастосовна практика ще не виробили єдиних підходів щодо порядку та способів захисту інформаційних прав.
Проблемі захисту інформаційних прав присвячували свої праці багато науковців та фахівців різних галузей права, зокрема такі, як О.А. Баранов [1], М.А. Біда [2], В.М. Брижко [3] та інші, зокрема [4, 5].
        Проте є необхідність у подальшому дослідженні способів захисту інформаційних прав з точки зору його визначення та реалізації, чим і зумовлена актуальність цієї статті.
           Метою статті є визначення основних способів захисту інформаційних прав.
       Виклад основних положень. В сучасних умовах світового розвитку різні види інформаційних ресурсів все більше перетворюються на високоліквідний товар, тобто предмет майнових відносин [1, с. 178]. Відповідно до ст. 200 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [6] інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені  на  матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями…

_______________________
* Від редакції. Матеріал публікується у порядку залучення молоді до наукової роботи.

 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання