Структура НДІІП НАПрН України

 

                      Основні наукові підрозділи                          НДІІП НАПрН України 
 
Науковий відділ теорії, історії та філософії
інформаційного права

    

      Досліджує актуальні проблеми теорії, історії та філософії інформаційного права, теорії і практики забезпечення прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері. Вивчає теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, правові основи розробки та реалізації державної інформаційної політики, інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, неурядових організацій та інших інститутів громадянського суспільства, державного регулювання й управління в інформаційній сфері, відповідний іноземний та історичний досвід.

      Завідувач наукового відділуБєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Опублікував понад 120 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науковий відділ правового забезпечення
у сфері інформаційних технологій

 

      Досліджує актуальні суспільно-правові проблеми  у сфері інформаційних технологій, питання правового забезпечення за функціональними напрямами інформаційної діяльності (адміністративні послуги; телекомунікації, зв’язок, інформатизація; засоби масової інформації, глобальні інформаційні мережі; державна статистика, документообіг; інформаційна діяльність в економічній, фінансовій, банківській та інших сферах). Вивчає теоретико-правові та прикладні проблеми розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій (Інтернет-речей, Хмарних технологій, Великих Даних тощо), інформаційних продуктів і послуг, проблеми гармонізації та імплементації норм правових актів Європейського Союзу та міжнародного права в інформаційне законодавство України.

      Завідувач наукового відділу –  Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Провідний вчений в галузі інформаційного права, брав активну участь у формуванні національного інформаційного законодавства. Опублікував понад 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науковий центр правового забезпечення
інформаційної і національної безпеки (НЦ ПЗІНБ)

    

      Досліджує теоретичні та прикладні проблеми правового забезпечення в галузі національної безпеки і оборони України. Вивчає теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, основи військового права, права національної та міжнародної безпеки, протидії злочинам проти миру і безпеки людства. Бере участь в опрацюванні правових питань розробки і реалізації державної політики, державного управління та діяльності суб’єктів забезпечення національної, інформаційної та кібернетичної безпеки. Опрацьовує норми міжнародного права, законодавства ЄС і країн-членів НАТО з питань національної безпеки і оборони та відповідний історичний досвід.

      Керівник наукового центруСкулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної та експертної діяльності. Є автором понад 290 наукових праць в галузі права і національної безпеки, зокрема, забезпечення державної та інформаційної безпеки, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

 

Наукова лабораторія права національної безпеки
та військового права НЦ ПЗІНБ

 

      Завідувач наукової лабораторії Доронін Іван Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. двох монографій та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Має значний досвід практичної правової та викладацької роботи.

 

Наукова лабораторія права міжнародної безпеки
та протидії злочинам проти миру і безпеки
людства НЦ ПЗІНБ 

 

     Завідувач наукової лабораторії Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Є автором понад 90 наукових праць, у т.ч. монографій та науково-практичних посібників з проблем національної і державної безпеки, інформаційного та адміністративного права. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науковий центр проблем інформатизації
законодавчого процесу та управління

    

    Проводить дослідження з актуальних проблем правової інформатики, інформатизації та розвитку національної системи правової інформації, проблем електронного управління, електронного парламенту та урядування, розробляє, впроваджує і забезпечує підтримку електронних систем і баз даних в галузі держави і права. 

      Керівник наукового центруЛанде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Навчально-науковий центр інформаційного права
і правових питань  інформаційних технологій
Національного технічного університету України
"КПІ імені Ігоря Сікорского" та
НДІІП НАПрН України

 

     Здійснює наукову і науково-педагогічну діяльність в галузі інформаційного права. Проводить дослідження з актуальних проблем правового регулювання суспільних інформаційних відносин та відносин, що виникають у зв’язку з розробкою і застосуванням інформаційних технологій і забезпеченням інформаційної безпеки. Бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» і «бакалавр» у сфері інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

      Директор центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України. Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства. 

  

Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем
інноваційного розвитку та освіти Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
та НДІІП НАПрН України

 

      Керівник лабораторії Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент. Сфера наукових інтересів: конституційне право, інформаційне право, кібербезпека, право інтелектуальної власності. Автор понад 130 наукових праць з проблем інформаційного права, кібербезпеки.

 

Науковий організаційний сектор

     

      Здійснює науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права, Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки НАПрН України, Секції правового забезпечення  національної безпеки і оборони НАПрН України. Бере участь у підготовці та проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, забезпечує наукове та міжнародне співробітництво НДІІП НАПрН України.

              
ЦЕНТР
наукових розробок і науково-правових експертиз
при НДІІП НАПрН України

 

      Центр забезпечує надання послуг (на договірних засадах) відповідно до законодавства на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, зокрема:

1) проведення незалежної наукової оцінки проектів стратегічних документів (доктрин, концепцій, стратегій, програм, планів тощо);

2) здійснення наукових і науково-технічних досліджень та розробок згідно з профілем діяльності інституту;

3) розробка типових та інших проектів сучасних систем інформатизації, інформаційних систем і баз даних в галузі держави і права;

4) надання консультаційних послуг з питань нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності та інших послуг;

5) розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення наукових експертиз проектів нормативно-правових актів;

6) здійснення наукових і науково-технічних експертиз програм, проектів, науково-дослідних робіт;

7) проведення науково-правових експертиз, надання експертних висновків.

      Координатори діяльності центруБеланюк Марина Василівна, кандидат юридичних наук, Лебединська Олена Володимирівна.

 
 
ЦЕНТРИ
(за напрямами наукової діяльності)
при НДІІП НАПрН України
 

     Згідно з рішеннями Вченої ради НДІІП НАПрН України з метою формування і розвитку наукових шкіл та проведення актуальних досліджень в галузі інформаційного права, правової інформатики, інформаційної і національної безпеки, при Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України створюються та функціонують (на громадських засадах) центри (за напрямами наукової діяльності):

 
Центр філософії інформаційного права
та інформаційного суспільства
 

      Керівник центруДзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 15 монографій з проблем філософії, філософії права, філософії інформаційного права, світоглядно-правових проблем національної та інформаційної безпеки.

  
Центр теорії  інформаційного суспільства, прав
і безпеки людини в  інформаційній сфері
 

      Керівник центру – Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Автор понад 160 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій і посібників, з проблем теорії та історії держави і права, філософії права, інформаційного права, національної та міжнародної безпеки. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Центр інформаційно-правового
прогнозування та моделювання
 

      Керівник центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України, почесний доктор НДІІП НАПрН України. Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Центр суспільно-правових  проблем у сфері 
інформаційних технологій, інформаційних 
продуктів і послуг 
 

      Керівник центру – Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Провідний вчений в галузі інформаційного права. Опублікував близько 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
 Центр правового забезпечення інформаційної
та кібернетичної безпеки 
 
      Керівник центру – Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, експерт з питань інформаційного права, інформаційної, національної й державної безпеки. Має досвід наукової, науково-педагогічної, аналітичної та організаційно-управлінської діяльності. Автор понад 105 наукових праць, у тому числі 13 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної й державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності. Член спілки юристів України, член Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки. 

 

Центр теоретичних та інформаційно-правових
проблем національної безпеки
 

      Керівник центру – Доронін Іван Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. монографії та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Має значний досвід практичної правової та викладацької роботи.

        

Центр інформаційного та соціально-правового
моделювання
 

     Керівник центруЛанде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Центр проблем інформаційної культури,
інформології і права
 
     Керівник центруБєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Опублікував близько 120 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.
 
 
Центр проблем методології, кодифікації та 
систематизації інформаційного законодавства
 

     Керівник центру – Брижко Валерій Михайлович, доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений винахідник, почесний доктор НДІІП НАПрН України. Проводить наукові дослідження в галузі інформаційного права та інформаційного законодавства, захисту персональних даних, промислової власності та авторського права. Опублікував 320 наукових праць,  з них  понад 40 монографій та посібників. Одержав 88 авторських свідоцтв. Брав участь у розробці національної програми інформатизації, системи захисту персональних даних та інтелектуальної власності. Здійснював підготовку і наукову експертизу низки проектів законодавчих актів в інформаційній сфері. Лауреат премії науково-технічної творчості молоді та премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Центр правових комунікацій 
 

      Керівник центру – Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної, та експертної діяльності. Організовувала та здійснювала наукові експертизи нормативно-правових актів та науково-правові експертизи на запити суб’єктів господарювання. Є автором понад 60 наукових праць, у т.ч. 3 монографій в галузі кримінального права, інформаційного права та соціально-правової політики України, а також однієї з перших в Україні методик юридичного аналізу ефективності застосування законодавства. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
      Положення про Центри (за напрямами наукової діяльності) при НДІІП НАПрН України схвалено Вченою радою НДЦПІ НАПрН України, протокол № 12 від 31 жовтня 2011 року.  
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання