Структура НДІІП НАПрН України

 

                     
Основні наукові підрозділи 
НДІІП НАПрН України 
 
Науково-дослідний відділ теорії, історії та філософії
інформаційного права

    

      Досліджує актуальні проблеми теорії, історії та філософії інформаційного права, теорії і практики забезпечення прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері. Вивчає теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, правові основи розробки та реалізації державної інформаційної політики, інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, неурядових організацій та інших інститутів громадянського суспільства, державного регулювання й управління в інформаційній сфері, відповідний іноземний та історичний досвід.

      Завідувач наукового відділуБєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Опублікував понад 120 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науково-дослідний центр цифрових трансформацій і права
 

      Досліджує актуальні суспільно-правові проблеми  у сфері інформаційних технологій, питання правового забезпечення за функціональними напрямами інформаційної діяльності (адміністративні послуги; телекомунікації, зв’язок, інформатизація; засоби масової інформації, глобальні інформаційні мережі; державна статистика, документообіг; інформаційна діяльність в економічній, фінансовій, банківській та інших сферах). Вивчає теоретико-правові та прикладні проблеми розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій (Інтернет-речей, Хмарних технологій, Великих Даних тощо), інформаційних продуктів і послуг, проблеми гармонізації та імплементації норм правових актів Європейського Союзу та міжнародного права в інформаційне законодавство України.

      В.о. керівника науково-дослідного центру–  Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  заслужений діяч науки і техніки України. Провідний вчений в галузі інформаційного права, брав активну участь у формуванні національного інформаційного законодавства. Опублікував понад 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науково-дослідний центр правового забезпечення
інформаційної і національної безпеки

    

      Досліджує теоретичні та прикладні проблеми правового забезпечення в галузі національної безпеки і оборони України. Вивчає теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, основи військового права, права національної та міжнародної безпеки, протидії злочинам проти миру і безпеки людства. Бере участь в опрацюванні правових питань розробки і реалізації державної політики, державного управління та діяльності суб’єктів забезпечення національної, інформаційної та кібернетичної безпеки. Опрацьовує норми міжнародного права, законодавства ЄС і країн-членів НАТО з питань національної безпеки і оборони та відповідний історичний досвід.

      Керівник наукового центруСкулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної та експертної діяльності. Є автором понад 290 наукових праць в галузі права і національної безпеки, зокрема, забезпечення державної та інформаційної безпеки, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Координатор напряму досліджень правових питань управління і демократичного контролю над сектором безпеки і оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

 

Науково-дослідна лабораторія правового забезпечення
інформаційної та кібернетичної безпеки
 

      Завідувач наукової лабораторії Доронін Іван Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. двох монографій та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Координатор напряму досліджень права національної безпеки та розвитку сектору безпеки і оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Має значний досвід практичної правової та викладацької роботи. 

 

Науково-дослідна лабораторія військового права, 
права національної та міжнародної безпеки
 

     Завідувач наукової лабораторії Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Є автором понад 90 наукових праць, у т.ч. монографій та науково-практичних посібників з проблем національної і державної безпеки, інформаційного та адміністративного права. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Науково-дослідний центр проблем інформатизації
законодавчого процесу та управління

    

    Проводить дослідження з актуальних проблем правової інформатики, інформатизації та розвитку національної системи правової інформації, проблем електронного управління, електронного парламенту та урядування, розробляє, впроваджує і забезпечує підтримку електронних систем і баз даних в галузі держави і права. 

      Керівник наукового центруЛанде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Навчально-науковий центр інформаційного права
і правових питань  інформаційних технологій
Національного технічного університету України
"КПІ імені Ігоря Сікорського" та
НДІІП НАПрН України

 

     Здійснює наукову і науково-педагогічну діяльність в галузі інформаційного права. Проводить дослідження з актуальних проблем правового регулювання суспільних інформаційних відносин та відносин, що виникають у зв’язку з розробкою і застосуванням інформаційних технологій і забезпеченням інформаційної безпеки. Бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» і «бакалавр» у сфері інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

      Директор центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України. Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних. Член координаційної групи за напрямом досліджень військового права та оборонно-промислового комплексу Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства. 

  

Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем
інноваційного розвитку та освіти Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
та НДІІП НАПрН України

 

      Керівник лабораторії Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент. Сфера наукових інтересів: конституційне право, інформаційне право, кібербезпека, право інтелектуальної власності. Автор понад 130 наукових праць з проблем інформаційного права, кібербезпеки.

 

Науково-організаційний сектор

     

      Здійснює науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права, Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки НАПрН України, Секції правового забезпечення  національної безпеки і оборони НАПрН України. Бере участь у підготовці та проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, забезпечує наукове та міжнародне співробітництво НДІІП НАПрН України.

              
ЦЕНТР
наукових розробок і науково-правових експертиз
при НДІІП НАПрН України

 

      Центр забезпечує надання послуг (на договірних засадах) відповідно до законодавства на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, зокрема:

1) проведення незалежної наукової оцінки проектів стратегічних документів (доктрин, концепцій, стратегій, програм, планів тощо);

2) здійснення наукових і науково-технічних досліджень та розробок згідно з профілем діяльності інституту;

3) розробка типових та інших проектів сучасних систем інформатизації, інформаційних систем і баз даних в галузі держави і права;

4) надання консультаційних послуг з питань нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності та інших послуг;

5) розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення наукових експертиз проектів нормативно-правових актів;

6) здійснення наукових і науково-технічних експертиз програм, проектів, науково-дослідних робіт;

7) проведення науково-правових експертиз, надання експертних висновків.

      Координатори діяльності центруБеланюк Марина Василівна, кандидат юридичних наук, Лебединська Олена Володимирівна.

 
 
ЦЕНТРИ
(за напрямами наукової діяльності)
при НДІІП НАПрН України
 

     Згідно з рішеннями Вченої ради НДІІП НАПрН України з метою формування і розвитку наукових шкіл та проведення актуальних досліджень в галузі інформаційного права, правової інформатики, інформаційної і національної безпеки, при Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України створюються та функціонують (на громадських засадах) центри (за напрямами наукової діяльності):

 
Центр філософії інформаційного права
та інформаційного суспільства
 

      Керівник центруДзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 15 монографій з проблем філософії, філософії права, філософії інформаційного права, світоглядно-правових проблем національної та інформаційної безпеки.

  
Центр теорії  інформаційного суспільства, прав
і безпеки людини в  інформаційній сфері
 

      Керівник центру – Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Автор понад 160 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій і посібників, з проблем теорії та історії держави і права, філософії права, інформаційного права, національної та міжнародної безпеки. Координатор напряму досліджень права національної безпеки та розвитку сектору безпеки і оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Центр інформаційно-правового
прогнозування та моделювання
 

      Керівник центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України, почесний доктор НДІІП НАПрН України. Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Керівник секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

Центр суспільно-правових  проблем у сфері 
інформаційних технологій, інформаційних 
продуктів і послуг 
 

      Керівник центру – Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України. Провідний вчений в галузі інформаційного права. Опублікував близько 70 наукових праць, серед яких 8 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
 Центр правового забезпечення інформаційної
та кібернетичної безпеки 
 
      Керівник центру – Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, експерт з питань інформаційного права, інформаційної, національної й державної безпеки. Має досвід наукової, науково-педагогічної, аналітичної та організаційно-управлінської діяльності. Автор понад 156 наукових праць, у тому числі 14 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної й державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності. Член спілки юристів України, член Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, координатор напряму досліджень правових питань інформаційної та кібербезпеки Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України

 

Центр теоретичних та інформаційно-правових
проблем національної безпеки
 

      Керівник центру – Доронін Іван Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. монографії та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Координатор напряму досліджень права національної безпеки та розвитку сектору безпеки і оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Має значний досвід практичної правової та викладацької роботи.

        

Центр інформаційного та соціально-правового
моделювання
 

     Керівник центруЛанде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 4 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 4 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Центр проблем інформаційної культури,
інформології і права
 
     Керівник центруБєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Опублікував близько 120 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений 16 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.
 
 
Центр проблем методології, кодифікації та 
систематизації інформаційного законодавства
 

     Керівник центру – Брижко Валерій Михайлович, доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений винахідник, почесний доктор НДІІП НАПрН України. Проводить наукові дослідження в галузі інформаційного права та інформаційного законодавства, захисту персональних даних, промислової власності та авторського права. Опублікував 320 наукових праць,  з них  понад 40 монографій та посібників. Одержав 88 авторських свідоцтв. Брав участь у розробці національної програми інформатизації, системи захисту персональних даних та інтелектуальної власності. Здійснював підготовку і наукову експертизу низки проектів законодавчих актів в інформаційній сфері. Лауреат премії науково-технічної творчості молоді та премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Центр правових комунікацій 
 

      Керівник центру – Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної, та експертної діяльності. Організовувала та здійснювала наукові експертизи нормативно-правових актів та науково-правові експертизи на запити суб’єктів господарювання. Є автором понад 60 наукових праць, у т.ч. 3 монографій в галузі кримінального права, інформаційного права та соціально-правової політики України, а також однієї з перших в Україні методик юридичного аналізу ефективності застосування законодавства. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
      Положення про Центри (за напрямами наукової діяльності) при НДІІП НАПрН України схвалено Вченою радою НДЦПІ НАПрН України, протокол № 12 від 31 жовтня 2011 року.  
 
 
 
 

Видання НДІІП