УХАНОВА Н.С., Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти (ст. 43-48)

УДК 1:340.1:316.324.8

Уханова Н.С.,
старший науковий співробітник
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про інформаційно-психологічні і правові аспекти маніпулювання масовою політичною свідомістю, зокрема про базові позиції “боротьби і втечі” і “залежності” (чи “надії на месію”), які її характеризують, а також – протидії негативним інформаційним впливам.
Ключові слова: масова політична свідомість, маніпулювання, інформаційно-психологічні впливи, суспільні відносини, право.
Аннотация. Об информационно-психологических и правовых аспектах манипулирования массовым политическим сознанием, в том числе базовых позициях “борьбы и побега” и “зависимости” (ли “надежды на мессию”), которые его характеризуют, а также – противодействии негативным информационным влияниям.
Ключевые слова: массовое политическое сознание, манипуляция, информационно-психологическое воздействие, общественные отношения, право.
Summary. About the informational and psychological, as well as legal aspects of manipulation by mass political conscience, including base positions of “fight and escape” and “dependence” (or “hopes for a messiah”), which characterize it, and also about counteraction to the negative information influence.
Keywords: mass political conscience, manipulation, informational and psychological influence, public relations, right.
 
 
       Постановка проблеми. Проблема маніпулювання масовою політичною свідомістю є малодослідженою і вкрай актуальною. Комплексне вивчення особливостей впливу на масову політичну свідомість дозволяє прогнозувати політичну поведінку суб’єктів політичного впливу та висуває низку актуальних проблем розвитку і регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері. В контексті зазначеного важливим питанням також є проблема співвідношення свідомих і несвідомих компонентів у визначенні поняття “масової політичної свідомості”.
       Проблеми впливу на масову політичну свідомість та інформаційного насильства досліджували багато вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: В. Амелін, Г. Блуммер, П. Бурдьє, М. Вебер, К. Гаджиєв, О. Дзьобань, Є. Доценко, Е. Дюркгайм, Е. Діхтер, Д. Карнегі, О. Конт, В. Королько, С. Кара-Мурза, Г. Лебон, С. Московічі, А. Моль, М. Паретті, В. Пилипчук, Г. Почепцов, Б. Рассел, Ф. Скіннер, Г. Шиллер, А. Цуладзе, К. Юнг та інші.
     Актуальність дослідження вказаної проблеми підтверджується й висновками Дзьобаня О.П. та Пилипчука В.Г. про те, що ми, наша свідомість і підсвідомість знаходяться під безперервним впливом усе зростаючих інформаційних потоків, наші бажання є постійними об’єктами маніпуляції, свобода нашої волі перебуває під загрозою, а небачена раніше діяльність з маніпуляції суспільною свідомістю змінила зовнішність світу і торкнулася практично всього людства [1].
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання