ВЧЕНА РАДА НДІІП

Вчена рада Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України відповідно до законодавства:
– визначає перспективні  напрями  наукової і науково-технічної діяльності;
– здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
– розглядає і затверджує поточні плани наукових досліджень;
– затверджує теми дисертацій здобувачів, аспірантів (докторантів), їх наукових керівників (консультантів);
– затверджує результати атестації наукових працівників;
– обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
– в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
– розглядає інші питання діяльності Інституту, визначені його Статутом.

До складу Вченої ради НДІІП НАПрН України входять провідні вчені та фахівці в галузі інформаційного права й інформатики, зокрема, члени-кореспонденти НАПрН України: Пилипчук   В.Г.,    доктор    юридичних    наук,    професор   (голова    Вченої   ради); Довгань О.Д.доктор юридичних наук, професор, (заступник голови Вченої ради)Фурашев В.М., кандидат технічних наук, с.н.с., доцент,  (заступник голови Вченої ради)Беланюк М.В., кандидат юридичних наук (секретар Вченої ради); Баранов О.А., доктор юридичних наук, с.н.с.; Бєляков К.І., доктор юридичних наук, професор; Золотар О.О., доктор юридичних наук, с.н.с.; Копан О.В., доктор юридичних наук, професор; Корж І.Ф., доктор юридичних наук, с.н.с.; Ланде Д.В., доктор технічних наук, професор; Лебединська О.В., головний бухгалтер; Леонов Д.Б., заступник директора з загальних питань; Стрельбицький М.П., доктор юридичних наук, професор; Савінова Н.А., доктор юридичних наук, с.н.с.; Скулиш Є.Д., доктор юридичних наук, професор;  Ярмиш О.Н., доктор юридичних наук, професор.

У засіданні Вченої ради інституту можуть брати участь почесні доктори НДІІП НАПрН України.

Функції, порядок створення та діяльності Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України регламентується відповідним Положенням, затвердженим Вченою радою НДІІП НАПрН України, протокол № 1 від 31 січня 2013 року.

Видання НДІІП