АНТОНЕНКО С.А., Електронні фонди нормативно-правової інформації уряду України в інтернеті (організаційно-правові аспекти)

УДК 342.9(075.8)

 

Антоненко С.А.,
заступник директора – завідувач науковим відділом системної
інформатизації законотворчої діяльності НДІІП НАПрНУ
 
Анотація. Щодо організаційно-правових засад функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті.
Ключові слова: бази даних, нормативно-правова інформація, веб-сайт, єдина державна система нормативно-правових актів органів виконавчої влади, концепція правової інформатизації, ризик одержання недостовірної інформації, моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади.
Аннотация. Относительно организационно-правовых основ функционирования электронных фондов нормативно-правовой информации Правительства Украины в Интернете.
Ключевые слова: базы данных, нормативно-правовая информация, веб-сайт, единая государственная система нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, концепция правовой информатизации, риск получения недостоверной информации, мониторинг информационного наполнения веб-сайтов органов исполнительной власти.
Summary. In relation to organizational and legal bases of functioning of electronic funds of normatively-legal information of Government of Ukraine in the Internet.
Keywords: databases, normative and legal information, web site, single state system of normative and legal acts of organs of executive power, conception of legal informatization, risk of receipt of unreliable information, monitoring of the informational filling of web sites of organs of executive power.
 
       Постановка проблеми. Широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою надання вільного доступу до інформації та знань є базовим принципом інформаційного суспільства, закріпленим у рішеннях Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (2000 року), Женевського (2003 рік) та Туніського (2005 рік) всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства, до яких приєдналася Україна.
        Важливим кроком на шляху розбудови інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної відкритості органів державної влади є оприлюднення через Інтернет на їх офіційних веб-сайтах інформації про діяльність органів державної влади України, у тому числі проектів та прийнятих нормативно-правових актів.
На сьогодні, за даними Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, всі органи державної влади України мають власні веб-сайти, проте тривалий час продовжують існувати проблеми з прийняття та впровадження єдиних механізмів створення, ведення та доступу до електронних ресурсів органів державної влади, стандартів обміну інформацією, сумісності технологій збору, ведення, зберігання та представлення інформації в інформаційно-аналітичних підсистемах різних органів державної влади та місцевого самоврядування, що призводить до розінтегрованості систем, дублювання інформації, помилок під час її обробки, нераціонального використання бюджетних коштів та хронічної залежності від комерційних розробників систем…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання