До 25 річниці Національної академії правових наук України

 

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава…

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» – зазначено у статтях 1, 3 Конституції України.

 

Вирішенню вказаних та інших вкрай важливих завдань в Україні та інших державах світу активно сприяє право і правова наука. З огляду на викладене відповідно до Указу Президента України  від 23 липня 1993 року № 275/93 було засновано Академію правових наук України (нині – Національна академія правових наук України – НАПрН України), яка 2018 року відзначає свою 25-річницю.

  Президентом-організатором Академії став Тацій Василь Якович, який багато років очолював її, а нині є Почесним президентом НАПрН України. У 2016 році президентом Академії було обрано академіка НАПрН України Петришина О.В. Дійсними членами-засновниками Академії правових наук України стали відомі в Україні та світі провідні вчені у галузі права та ініціатори створення Академії: Бабій Б.М., Бурчак Ф.Г., Васильєв А.С., Воронова Л.К., Гончаренко В.Г., Грошовий Ю.М., Закалюк А.П., Костицький М.В., Мамутов В.К., Рогожин А.Й., Семчик В.І.,  Сташис В.В., Тимченко І.А., Цвєтков В.В., Цвік М.В., Шемшученко Ю.С., Юзьков Л.П. Це стало досить вагомою подією у новітній історії права і державотворення в Україні.

Будучи самоврядною організацією, що діє на основі Статуту та має у своєму складі відділення у різних галузях юридичних наук, регіональні центри, науково-дослідні інститути та інші підрозділи, Академія забезпечує  координацію, організацію і проведення досліджень з актуальних проблем в галузі держави та права. Наразі Академія стала осередком провідної наукової думки у галузі права та зібрала провідних фахівців, консолідувала інтелектуальний потенціал правознавців та утвердилась, як вища наукова установа у галузі права.

Враховуючи провідну роль Академії правових наук України у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права та значний внесок у підготовку наукових кадрів відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2010 року № 233/2010 Академія отримала статус національної та назву – Національна академія правових наук України.

Нині Національна академія правових наук України є флагманом розвитку правової науки в Україні, ініціатором проведення теоретичних та прикладних досліджень у галузі держави і права, сприяє визначенню пріоритетних напрямів розбудови суверенної, демократичної, правової держави, захисту прав, свобод і безпеки людини, створює наукове підґрунтя для здійснюваних реформ, займається підготовкою практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з урахуванням новітніх тенденцій та світового досвіду регулювання суспільних відносин.

Надзвичайно важливим є вклад Національної академії правових наук України у процес інтеграції академічної, вузівської та галузевої правової науки, що сприяє підтримці талановитих вчених, поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян та інноваційному розвитку Української держави і суспільства.

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України щиро вітає вчених-правознавців та колектив Національної академії правових наук України з нагоди 25 річниці з дня заснування.

Бажаємо колегам міцного здоров’я, щастя, добробуту, творчої наснаги та успіхів у всіх добрих справах і починаннях. Нехай здобутки Національної академії правових наук України й надалі слугують розвитку юридичної науки та утвердженню міжнародного авторитету України як сучасної правової, соціальної, демократичної та суверенної держави.

Міжнародна наукова конференція «Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.)»

24 травня 2018 року на базі Факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова проведено Міжнародну наукову конференцію «Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.)». Співорганізаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Громадська організація «Феміда» та Центр правової освіти і науки.
 

Науково-практична робота аспірантів Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України

20 квітня 2018 року аспіранти Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у рамках науково-освітньої програми «Організація наукової діяльності» відвідали Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського. Ознайомилися з науковими фондами та новими надходженнями бібліотеки. Прослухали відкриту лекцію про виникнення, формування та функціонування кодифікаційних систем бібліотечних фондів України та світу. Провели практичне заняття по встановленню УДК на наукові статті та доповіді. Відвідали музей подарунків Президента України.

IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

30 березня 2018 року відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». Конференція була організована на базі Національної академії Служби безпеки України спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України та Міністерством інформаційної політики України за участі представників правоохоронних та інших державних органів, військових формувань, наукових установ і навчальних закладів України, а також представників Секції правового забезпечення національної  безпеки і оборони НАПрН України.

Засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України

16 березня 2018 року відбулося засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України. У Загальних зборах відповідно до законодавства взяли участь представники колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права, зокрема: д.ю.н., с.н.с. Бєлєвцева В.В., д.ю.н., с.н.с. Довгань О.Д., д.ф.н., професор Дзьобань О.П., д.ю.н., с.н.с. Савінова Н.А., к.в.н., доцент Кучерина С.Є.

Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: керівника Наукового центру правового забезпечення інформаційної і національної безпеки НДІІП НАПрН України та завідувача Наукового сектора прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері Наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права.

Науково-методичний семінар

4 квітня 2018 року проведено науково-методичний семінар, в ході якого розглянуто результати дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: «Правові основи інформаційної безпеки людини» (Золотар О.О.). За результатами обговорення вказане дисертаційне дослідження рекомендовано до захисту.

Видання НДІІП