АПАНАСЮК М.П., Види договору ренти

УДК 347.464

Апанасюк М.П.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права             
та масових комунікацій ХНУВС
 
Анотація. До питання правового врегулювання суспільних відносин щодо видів договору ренти в Цивільному кодексі України.
Ключові слова: договір безстрокової ренти, договір вічної ренти, договір постійної ренти, договір строкової ренти, договір довічної ренти.
Аннотация. Рассмотрена проблематика правового урегулирования видов договора ренты в Гражданском кодексе Украины.
Ключевые слова: договор бессрочной ренты, договор вечной ренты, договор постоянной ренты, договор срочной ренты, договор пожизненной ренты.
Summary. We consider the problems of legal regulation of contract rent types in the Civil Code of Ukraine.
Keywords: perpetual annuity contract, contract of eternal annuity, contract of permanent rent, contract of term rent, contract of annuity.
       Постановка проблеми. Правовому врегулюванню договірних рентних відносин у Цивільному кодексі України (далі – ЦК) присвячено спеціальну главу 56 (Рента). У ній дається визначення договору ренти (ст. 731), вказується на те, які особи, яким чином та у якій формі можуть його укладати (ст.ті. 732-735), визначаються можлива форма, строки та розміри виплати ренти (ст.ст. 737, 738), а також передбачаються умови здійснення відмови від договору ренти (ст.ст. 739-743) тощо. І не міститься жодних вказівок на те, які можливі різновиди договору ренти регулюються ЦК. Звичайно, найперше враження, що такий зміст ЦК невипадковий через відсутність фактичної потреби у цьому. У такому разі доводиться констатувати, що в нормах глави 56 (Рента) закріплюються загальні правила врегулювання такого певного договірного типу як договір ренти.
        Разом з тим, у ч. 2 ст. 731 ЦК згадується, що обов’язок по виплаті ренти може бути безстроковим або строковим. Із чого випливає, що залежно від строку, на який передбачається встановлення обов’язку по виплаті ренти, договір ренти може диференціюватися на два види: договір безстрокової ренти та договір строкової ренти. У ст.ст. 739-743 ЦК запропонована диференціація знаходить своє логічне продовження і підтвердження. Також, у ст. 737 ЦК передбачається, що рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. У ч. 1 ст. 731 ЦК на це лише натякається, оскільки вона є загальною по відношенню до ст. 737 ЦК. Унаслідок цього залежно від форми виплати ренти може бути укладено такі чотири різновиди договору ренти: з виплатою ренти в грошовій, натуральній формі, а також у формі виконання робіт або надання послуг. Відповідно, розгляд проблематики диференціації договору ренти на види набуває актуального характеру…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання