АРІСТОВА І.В., ЧЕРНАДЧУК В.Д., Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності

УДК 342.951

Арістова І.В.,
Чернадчук В.Д.,
доктор юридичних наук, професор
доктор юридичних наук, професор
 
Анотація. Досліджено модель інформаційної сфери та суспільні відносини, що в ній виникають. Запропоновано концепцію інформаційних правовідносин та обґрунтовано доцільність її впровадження під час зясування особливостей правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері банківської діяльності.
Ключові слова: інформаційна сфера, суспільні відносини, банківська діяльність.
Аннотация. Исследованы модель информационной сферы и общественные отношения, которые в ней возникают. Предложена концепция информационных правоотношений и обоснована целесообразность ее внедрения во время выяснения особенностей правовой регуляции общественных отношений, которые возникают в сфере банковской деятельности.
Ключевые слова: информационная сфера, общественные отношения, банковская деятельность.
Summary. The model of the information sphere and social relations which appear in it is explored. Conception of informational legal relationships is offered and expedience of its introduction during finding out of features of the legal adjusting of social relations which arise up in the field of banking operations is grounded.
Keywords: informational sphere, social relations, banking operations.
 
       Постановка проблеми. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з питань розвитку інформаційного суспільства законодавчо визначено однією із засад національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні [1]. Водночас, проведення фундаментальних теоретичних досліджень наукою інформаційного права постає необхідним кроком для подальшого розвитку однієї із галузей національної системи права – інформаційного права. У зв’язку з цим вироблення теоретичних знань шляхом вивчення закономірностей, особливостей та проблем розвитку цієї галузі постає актуальним завданням на шляху розбудови інформаційного суспільства в Україні.
        Протягом останніх десятиріч, що позначилися зміною парадигм у суспільному розвитку, практичним затребуванням нових соціально-філософських концепцій, зарубіжна та вітчизняна юридична наука намагається переосмислити свої світоглядні засади, виробити новий адекватний методологічний інструментарій, що природно вписується у логіку зміни епох наукового знання. Тому слушним уявляється положення про те, що класична теорія пізнання поступається місцем постмодерністським концепціям і підходам до пізнавальної діяльності, а звідси – і до науковості, її ідеалів, критеріїв, меж, співвідношення юридичної науки з емпіричним та іншим позанаучним знанням, до соціокультурних передумов наукового мислення, що з неминучістю тягне за собою перегляд існуючих концепцій та положень теорії права [2, с. 25]…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання