Аспірантура і докторантура

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2014 року № 790 в Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (далі – ДНУ ІІБП НАПрН України) відкрита аспірантура зі спеціальності 081 Право.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2016 року № 1001 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” ДНУ ІІБП НАПрН України було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю - 081 Право. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2021 року №159-л було переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю - 081 Право у зв'язку з реорганізацією Інституту.

Організація роботи в аспірантурі здійснюється згідно з вимогами Положення Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” від 23 березня 2016 року № 261, Положенням про Аспірантуру Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”, схваленого Вченою радою ДНУ ІІБП НАПрН України (протокол № 1 від 20 травня 2021 року) та Правилами прийому до аспірантури Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”.

Пріоритет у підготовці аспірантів в ДНУ ІІБП НАПрН України надається  напряму "інформаційне право"зокрема, з актуальних проблем правового забезпечення інформаційної сфери та сфери цифрової трансформації, а також проблем правового забезпечення у сфері національної безпеки та оборони. 
 
Мова викладання:
українська
 
 
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

- коштів юридичних осіб - на умовах контракту;
- коштів фізичних осіб - на умовах контракту.

 

Термін навчання в аспірантурі становить  4 роки.

Нормативний термін підготовки докторів філософії в аспірантурі ДНУ ІІБП НАПрН України становить чотири роки. За умови захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді термін навчання в аспірантурі може бути скорочено, але не може складати менше 2 років.