БЄЛЄВЦЕВА В.В., Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист

УДК 342.5:002.6

Бєлєвцева В.В.,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню питань щодо розкриття сутності та змісту режиму обігу службової інформації. У роботі наведено визначення поняття службової інформації, правові межі дії режиму обігу службової інформації та характеристика основних його складових.
Ключові слова: службова інформація; порядок доступу; інформаційна безпека; інформаційні правовідносини.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса относительно раскрытия сущности и содержания режима обращения служебной информации. В работе приведено определение понятия служебной информации, правовые рамки действия режима обращения служебной информации и характеристика основных его составляющих.
 Ключевые слова: служебная информация; порядок доступа; информационная безопасность; информационные правоотношения.
Summary: The article is devoted to research of question in relation to opening of essence and matter of the regimes of circulation of official information. Determination of concept of official information is in-process resulted, legal scopes of action of the regimes of circulation of official information and description of its basic constituents.
 Keywords: official information; order of access; informational safety; informational legal relationships.
 
       Постановка проблеми. Інформація торкається сьогодні практично усіх сфер суспільного життя – політичної, соціально-економічної, культурно-освітньої, службової тощо. Навіть попередній погляд на суспільні трансформації, що відбуваються, свідчить про стрімкий розвиток саме службових відносин. Виникає проблема службових відносин як феномену соціального життя, невіддільного від проблем службової інформації. Зростання значущості цього явища в суспільстві, необхідність дослідження його впливу як на особистість посадовця, так і на суспільство у цілому створюють потребу теоретичного узагальнення службової інформації в рамках юридичної науки.
       Метою статті є дослідження питання правового обігу службової інформації.
       Виклад основних положень. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що Закон України “Про інформацію” у ст. 21 поділяє інформацію з обмеженим доступом на три категорії [1]: а) конфіденційну інформацію, б) таємну інформацію, в) службову інформацію…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання