БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий режим інформаційних ресурсів

УДК 002.55:342

Бєлєвцева В.В.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Наукової лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки Інституту дослідження проблем державної безпеки СБ України  
 
 
Анотація. Про розкриття сутності та змісту правового режиму інформаційних ресурсів. Наведені правові межі дії даного режиму та характеристика основних його складових.
Аннотация. О раскрытии сущности и содержания правового режима информационных ресурсов. Приведены правовые рамки действия данного режима и характеристика основных его составляющих.
Sammery. On discovering of essence and content of legal regime of informational resources. The legal framework of such regime activity and characteristic of its main components are given.
Ключові слова: правовий режим інформаційних ресурсів, інформаційний продукт, інформаційна безпека, інформаційні правовідносини.
 
 
        Для розкриття поняття “правовий режим інформаційних ресурсів” необхідно визначитися з тим, що взагалі розуміється під правовим режимом, в чому полягає його сутність. Узагальнюючи різні підходи до визначення правового режиму, слід зазначити, що під режимом розуміється встановлений порядок будь-яких речей, їх використання, володіння, розпорядження ними, а також порядок взаємовідносин, що виникають у певній сфері життєдіяльності. Отже, правовий режим – це особливий порядок правового регулювання, встановлений державою у вигляді правових норм і забезпечений силою державного примусу. З наведеної вище тези можна побачити, що правовий режим обумовлений наявністю конкретного порядку. У свою чергу порядок є технологічною послідовністю здійснення одних дій за іншими. Як слушно відзначають автори           А.У. Малько та О.С. Родіонов: “Правові режими забезпечують стійке нормативне регулювання групи суспільних відносин, певної ділянки соціального життя, сприяють оптимальному використанню конкретних об’єктів” [1].
         Вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що для встановлення правового режиму необхідне послідовне технологічне здійснення певних дій, порушення порядку виконання яких може спричинити неадекватність правових норм існуючої дійсності. Ефективне функціонування правового режиму припускає здійснення, по-перше, логічно обґрунтованих й, по-друге, закономірно та послідовно витікаючих з попередніх дій. Перш ніж користуватися будь-яким технічно складним предметом, для дієвого його функціонування доцільно було б вивчити інструкцію з експлуатації, оскільки невивчення (або незнання взагалі) мінімальних експлуатаційних вимог може призвести до сумних наслідків. Вищенаведений приклад, на погляд В.Е. Разуваєва, повною мірою відображає іманентну сутність справжньої роботи [9]…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання