БЄЛЄВЦЕВА В.В., Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини (ст. 5-10)

УДК 342.5:002.6

Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач сектору інформаційного правопорядку
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У роботі систематизовані різні підходи до визначення поняття “інформація”. Інформаційні правовідносини розглянуті та визначені у якості основи адміністративно-правового статусу інформації. Наводиться авторське бачення категорії “інформація” через певні інформаційні правовідносини.
Ключові слова: інформація. інформаційні правовідносини, інформаційна сфера. адміністративно-правовий захист інформації.
Аннотация. В работе систематизированы разные подходы к определению понятия “информация”. Информационные правоотношения рассмотрены и определены в качестве основы административно-правового статуса информации. Приводится авторское видение категории “информация” посредством соответствующих информационных правоотношений.
Ключевые слова: информация, информационные правоотношения. информационная сфера. административно-правовая защита информации.
Summary. The article systematizes different approaches to determination of “information” concept. In this article information and legal relationships are considered and defined as basis of administrative and legal status of information. The author provides own opinion on the “information” category by means of the proper information and legal relationships.
Keywords: information, information and legal relationships, information sphere, administrative and legal defense of information.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасний стан країн світу характеризується активним розвитком інформаційних процесів у всіх сферах життя. Інформаційний простір об’єднує людей різних держав в єдине міжнародне співтовариство без географічних і геополітичних меж. Глобалізаційно-інформаційні перетворення, що відбуваються в інформаційному просторі, курс України до членства у Європейському співтоваристві обумовлюють переоцінку пріоритетів розвитку, зміну ролі держави в управлінні інформаційною сферою, чому в значній мірі має сприяти проведення комплексного оновлення інформаційного законодавства України. Особливої уваги потребує удосконалення адміністративно-правового захисту, запобігання, попередження, припинення правопорушень у процесах створення, зберігання, поширення, обігу інформації.
        В даний час, в Україні значно зросла кількість законодавчих колізій, пов’язаних з інформаційними правовідносинами. З’являються раніше невідомі праву суб’єкти і об’єкти, методи інформаційно-правового регулювання, перебудовуються загальновизнані і з’являються нові суспільні відносини і зв’язки…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання