БЄСЄДНА Л.Л., Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи

УДК 340.113(038)

Бєсєдна Л.Л.,
старший науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджуються питання визначення понять “юридична мова”, “юридичний термін”, “термінологія законодавства” та їх співвідношення з юридичною термінологією в цілому.
Аннотация. Исследуются вопросы определения понятий “юридический язык”, “юридический термин”, “терминология законодательства” и их соотношения с юридической терминологией в целом.
Summary. The questions of determination of concepts legal language”, “legal term”, “terminology of legislation” and its correlation with legal terminology on the whole are explored.
Ключові слова: термінологія, терміносистема, юридичний термін, нормативно-правовий акт, мова законодавства.
 
 
        Дослідження проблеми визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи проводиться в рамках розроблення електронної енциклопедії законодавства України.
        Актуальність теми безпосередньо пов’язана з реалізацією Завдань Національної програми інформатизації України та зумовлена цілою низкою законів, указів Президента та розпоряджень Кабінету Міністрів стосовно впровадження новітніх інформаційних технологій та розвитку інформаційного суспільства, зокрема, Указом Президента України “Про розвиток національної словникової бази” № 967 від 07.08.99 р. та розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 464-р від 22.11.00 р. “Про першочергові завдання із створення національної словникової бази” № 259-р від 05.05.03 р. “Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів” № 140-р від 11.02.09 р. “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009-2015 роки”, а також Постановою Президії НАН України № 264 від 18.10.06 р. “Про концептуальні засади підготовки Української універсальної енциклопедії” [1 – 5].
        Основна мета наукових досліджень полягає в узагальненні визначеного законодавчими нормативно-правовими актами України понятійного апарату термінології законодавства та її подальшого упорядкування.
        В основу роботи лягли розробки відомих та сучасних дослідників в області лінгвістики, термінознавства та термінографії.
Проблемами термінології займаються представники багатьох галузей наукового знання: логіки, філософії, лінгвістики та ін., і у кожній з них по-своєму трактується поняття терміна, виходячи з особливостей вирішуваних даною галуззю задач.
У мовознавстві під термінологією у широкому сенсі слова розуміється “частина словарного стану мови, що охоплює спеціальну лексику, вживану у сфері професійної діяльності людей” [6]….
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання