БАЙРАЧНА Л.К., Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади

УДК 002.55: 316.324.8
 
БАЙРАЧНА Л.К.,
кандидат філософських наук, доцент
кафедри конституційного права України
Національного університету “Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого”
 
Анотація. Розглядається особливість формування політичного іміджу державної влади засобами масової інформації в сучасних умовах. Показано, що політичний імідж державної влади містить у собі три компоненти: імідж політичного діяча (лідера), імідж правлячої політичної партії й політичний імідж держави. Доводиться, що засоби масової інформації є найважливішим фактором формування певної політичної свідомості.
Ключові слова: засоби масової інформації, імідж політичного діяча (лідера), імідж правлячої політичної партії, політичний імідж держави.
Аннотация. Рассматривается особенность формирования политического имиджа государственной власти средствами массовой информации в современных условиях. Показано, что политический имидж государственной власти включает в себя три компонента: имидж политического деятеля (лидера), имидж правящей политической партии и политический имидж государства. Доказывается, что средства массовой информации являются важнейшим фактором формирования определенного политического сознания.
Ключевые слова: средства массовой информации, имидж политического деятеля (лидера), имидж правящей политической партии, политический имидж государства.
Summary. The article considers feature forming political image of the government by media in the modern world. It is shown that the political image of the government comprises three components: the image of a politician (leader), the image of the ruling political party and the political image of the state. We prove that the media is a critical factor in shaping a political consciousness.
Keywords: media, the image of a politician (leader), the image of the ruling political party, the political image of the state.
 
        Постановка проблеми. У сучасному суспільстві фактор іміджу відіграє особливу роль у політичних процесах. Імідж учасників політичного процесу здатний визначити хід і результат виборів, а політичний імідж державної влади здатний вплинути на наступний вектор розвитку сучасного соціуму. Необхідними умовами для подальшого успішного просування реформ, побудови соціальної держави, вирішення проблем розвитку суспільства виступають обґрунтованість і суспільна підтримка дій влади. Імідж, виступаючи в ролі основного символічного посередника між представниками влади й суспільством, є найважливішим засобом інформаційно-комунікаційного впливу на різні соціальні групи з метою формування певної політичної свідомості й спонукання їх до певних дій (або бездіяльності). Тому проблеми формування й керування політичним іміджем державної влади і впровадження його в масову свідомість набувають особливо важливе значення в умовах трансформацій, які відбуваються в державній системі України, що знаходить своє відображення в законодавстві [1; 9; 10]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання