БАКЛАН О.В., Інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель

УДК 002.55:346

Баклан О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
 
Український державний університет фінансів
 
та міжнародної торгівлі
 
 
Анотація. У статті дається порівняльна історико-правова характеристика деяких аспектів забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель. Пропонуються авторські рекомендації щодо удосконалення сучасного вітчизняного законодавства.
Ключові слова: підприємництво, державні закупівлі, регулювання, конкуренція.
Аннотация. В статье дается сравнительная историко-правовая характеристика некоторых аспектов обеспечения конкуренции предпринимательской деятельности и деятельности в сфере государственных закупок. Предлагаются авторские рекомендации относительно усовершенствования современного отечественного законодательства.
Ключевые слова: предпринимательство, государственные закупки, регуляция, конкуренция.
Summаry. In article could be found an historical and legal features of providing business struggle and in sphere of state purchase. Author recommendations in relation to the improvement of modern domestic legislation are offered.
Keywords: enterprise, government purchases, adjustings, competition.
 
 
        Постановка проблеми. Актуальною проблемоюяк вітчизняних історико-правових наук, так і практичної діяльності є загальновідома обставина, що історичний досвід щодо еволюційного розвитку суспільних відносин між державою та суспільством (його певними частинами), врахування помилок минулого не завжди належним чином висвітлюється та аналізується. На наш погляд, ця проблема присутня при теоретичному осмисленні історичного досвіду та практичній реалізації сучасної регуляторної політики.
        Аналіз останніх досліджень. Розробкою проблем, пов’язаних із забезпеченням конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель, враховуючи беззаперечну актуальність зазначеної проблематики, протягом тривалого часу займаються і вчені-юристи, і дослідники-історики, і вчені-економісти [1 – 10]. Але інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель в зазначених та інших працях присутній лише фрагментарно [3, 6, 7, 9, 18]. Віддаючи належне здобуткам згаданих вчених та враховуючи їх результати, спробуємо висловити деякі власні погляди із зазначеної проблематики.
        Метою статті є здійснення порівняльної характеристики щодо забезпечення безпечної конкуренції підприємницької діяльності та у сфері державних закупівель.
        Виклад основного матеріалу. Під безпекою, на наш погляд [11, с. 54], можна розуміти стан захищеності людини і громадянина, суспільства та держави від будь-яких джерел небезпеки та її загроз, у тому числі небезпечних видів господарської діяльності (підприємницької чи промислової)…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання