БАЛАНЮК Н.Ю., ГАЛЯН К.В., Адміністративно-правовий нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів

удк: 35.087.43

БАЛАНЮК Н.Ю.,
 
ГАЛЯН К.В.,
 
кандидат юридичних наук. Глухівський національний
 педагогічний університет ім. О. Довженка
студентка 4 курсу навчально-наукового інституту
 гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного
 університету ім. О. Довженка
 
 
Анотація. Про особливості адміністративно-правового нагляду та контролю діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, а також пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в даній сфері.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд, пенсійна схема (план), механізм адміністративно-правового регулювання діяльності недержавного пенсійного забезпечення, державне регулювання.
Аннотация. Об особенностях административно-правового надзора и контроля деятельности негосударственных пенсионных фондов в Украине, а также предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, негосударственный пенсионный фонд, пенсионная схема (план), административно-правовой механизм регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, государственное регулирование.
Summary. About the features of administrative and legal supervision and control of non-governmental pension funds activity in Ukraine, and also suggestions on the improvement of normative  and legal base in this sphere.
Keywords: non-governmental pension system, non-governmental pension funds, pension scheme (plan), the administrative and legal mechanism of non-governmental pension guaranteeing, state regulation.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси суспільно-економічного, політичного життя чинять суттєвий вплив на формування механізму державного управління, що в цілому є досить складним і багатоаспектним процесом, крім того, має тенденцію до гнучкості у відповідності зі змінами суспільних інтересів.
       Адміністративний аспект державного управління полягає у виконавчій та розпорядчій діяльності, що реалізується виконавчою владою, а також у практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, юридичних приписів [1, с. 76].
        У більшості розвинутих країн світу діяльність недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) певною мірою регламентується державою. Обов’язково підлягають державній регламентації та державному контролю звітність НПФ щодо фінансової діяльності; тарифні розрахунки та розмір здійснених страхових внесків; якість обслуговування учасників фондів, а також методи визначення відповідальності перед ними.
        Аналіз функціонування системи НПФ в Україні, порівняння його зі світовим досвідом функціонування накопичувальних пенсійних фондів, аналіз впроваджених механізмів державного регулювання, виявив проблему функціонування механізму державного регулювання інвестиційної діяльності, вдосконалення інституціональної структури органів державного нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання