БАРАНОВ О.А., Об’єкт правовідносин в інформаційному праві

УДК 342:007
 
БАРАНОВ О.А.,
кандидат технічних наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
Анотація. До проблеми визначення об’єкту правовідносин в інформаційному праві.
Ключові слова: правовідносини, об’єкт, інформаційне право.
Аннотация. К проблеме определения объекта правоотношений в информационном праве.
Ключевые слова: правоотношения, объект, информационное право.
Summary. To the problem of decision of object of legal relationships in an informative right.
Keywords: legal relationships, object, informative right.
    Постановка проблеми. У теорії права проблематиці визначення об’єкта правовідносин завжди приділялася особлива увага. У результаті тривалої дискусії сформувалися дві основні теорії об’єкта правовідносини: моністичний (теорія єдиного об’єкта) і плюралістична (теорія множинності об'єктів).
         Яскравими виразниками ідей моністичного підходу є О.С. Іоффе, який вважав, що об’єкт правовідносин – людська поведінка, діяльність або дії людей [4], а також Ю.К. Толстой [22, с.60], який стверджував, що об’єктом правовідносин можна визнавати лише майбутнє, тобто можливу поведінку суб’єкта.
         На думку С.С. Алексєєва, об’єктами правовідносин виступають явища (предмети) матеріального і духовного світу, тобто різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, здатні задовольняти потреби суб’єктів [1]. Це визначення, по суті, є квінтесенцією змісту плюралістичної теорії об’єкта правовідносин, яку розвивали С.Ф. Кечекьян [5], В.Н. Протасов [17], О.Ф. Скакун [19], Н.І. Матузов [20], Є.В. Єрмолаєва [3], А.Є. Юріцин [24], А,С. Бондарєв [2]. Слід визнати вірним висновок О.В. Зайчука та Н.М. Онищенко про те, що багато хто з авторів намагаючись знайти оптимальне і адекватне рішення та відповісти на загальне питання, що таке об’єкт правовідносин, висказують не тільки відмінні точки зору, а й ті, що доповнюють одна одну [21].
      Особливої актуальності ця наукова дискусія набуває у зв’язку з визначенням  теоретичних основ формування та розвитку нових галузей права тому, що саме це питання є засадничим при вивченні питання предмету та методу правового регулювання.
      Метою статті є розгляд особливостей визначення об’єкту правовідносин в інформаційному праві, як нової галузі права.
         Аналіз останніх досліджень і публікацій. М.І. Матузов вважаючи, що об’єктом правових відносин виступає те, на що спрямовані суб’єктивні права і юридичні обов’язки його учасників, іншими словами те, заради чого саме виникають правовідносини, дав розгорнуте визначення множинного об’єкта правовідносин, до якого він відносить [20]:
1. Матеріальні блага (речі, предмети, цінності).
2. Нематеріальні особисті блага (життя, честь, здоров’я, гідність, свобода, безпека, право на ім’я, недоторканність людини) .
3. Поведінка, дії суб’єктів, різного роду послуги та їх результати…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання