БАРІКОВА А.А., Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю

УДК 342.9:349.2

Барікова А.А.,
магістрант юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Анотація. У статті розкрито місце процесу притягнення до дисциплінарної відповідальності за правопорушення у сфері дії інформаційного права в правовій реальності. Проаналізовано його як вид юридичного процесу. Вироблено наукові підходи до його удосконалення.
Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, інформаційне право, делікт.
Аннотация. В статье раскрыто место процесса привлечения к дисциплинарной ответственности за правонарушения в сфере действия информационного права в правовой реальности. Он проанализирован как вид юридического процесса. Разработаны научные подходы к его усовершенствованию.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, информационное право, деликт.
Summary. The article describes a process of disciplinary proceedings for an offense within the scope of information law in legal reality. It is analyzed as a form of legal process. Scientific approaches to its improvement are developed.
Keywords: disciplinary responsibility, information law, tort.
 
          Постановка проблеми. У науковій літературі досі бракує розгорнутих теоретичних праць, присвячених проблематиці порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності. При цьому, на думку В.З. Янчука, від бездоганного додержання вимог дисципліни праці залежить виконання виробничих завдань, зростання продуктивності праці та поліпшення матеріального та культурного становища працивників [1, с. 99].
      Інститут дисциплінарної відповідальності можна вважати одним із найбільш проблемних, що зумовлює приділення вченими значної уваги питанням правового регулювання та практичної реалізації дисциплінарної відповідальності у сфері трудових відносин. Зокрема, цю проблематику досліджували О.Т. Барабаш, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, B.C. Венедиктов, Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, Р.І. Кожушко, С.І. Кондратьєв, Л.І. Лазор, А.Р. Мацюк, В.І. Нікітінський, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, А.В. П’ятаков, В.Г. Ротань, Л.А. Сироватська, В.Н. Скобелкін, С.А. Соболєв, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Г. Угрюмова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та інші. В інформаційному праві це питання детально не досліджено. Є праці таких вчених, як Л.А. Букалерова, В.К. Колпаков, С.А. Правдюк, О.В. Стоєцький, М.І. Хавронюк та іншіх.
     Метою статті є визначення теоретичних основ процесу притягнення до дисциплінарної відповідальності за законодавством України про працю…

 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання