БЕНІЦЬКИЙ А.С., Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття)

УДК 343.365:343.237(091)(477)

Беніцький А.С.
кандидат юридичних наук, доцент,
Луганський державний університет
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
 
Анотація. Про норми Уложення про покарання кримінальні та виправні у ред. 1885 р., Кримінального уложення 1903 р. та інших кримінально-правових документів Російської імперії, які передбачали відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині.
Ключові слова: причетність до злочину, приховування злочину, недонесення, потурання, співучасть у злочині.
Аннотация. О  нормах Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г., Уголовного уложения 1903 г. и других уголовно-правовых документов Российской империи, предусматривающих ответственность за причастность к преступлению и соучастие в преступлении.
Ключевые слова: причастность к преступлению, укрывательство преступления, недонесение, попустительство, соучастие в преступлении.
Summary. About  the norms of Code of criminal and correctional penalties (ed. 1885), Criminal Code of 1903 and other criminal and legal documents of the Russian Empire, which provided responsibility for implication and complicity in the crime.
Keywords: implication in a crime, concealment of a crime, misprision, connivance, complicity in a crime.
 
     Постановка проблеми. Основними джерелами кримінального права на українських землях, які були у складі Російської імперії, від другої половини XIX століття до встановлення радянської влади були Уложення про покарання кримінальні та виправні в редакції 1885 року, Статут про покарання, що накладаються мировими суддями 1864 р., Статут про засланих у редакції 1909 року, Кримінальне уложення 1903 р. та військово-морське кримінальне законодавство. Тому їх дослідження становить інтерес для визначення впливу російського законодавства на становлення законодавства українських державних утворень у період 1917 – 1920 рр., а також кримінального законодавства Радянської України щодо причетності до злочину та співучасті у злочині.
     1.  Проблеми історичного розвитку кримінального законодавства Російської імперії XIX – XX століть досліджувалися в роботах таких учених, як С.І. Баршев, Л.С. Білогриць-Котляревський, П.Й. Бобровський, В.В. Єсипов, О.С. Жиряєв, О.Ф. Кістяковський, О.В. Лохвицький, А.В. Наумов, М.А. Неклюдов, П.П. Пусторослев, М.Д. Сергієвський, В.Д. Спасович, М.С. Таганцев, І.Я. Фойницький, П.Л. Фріс та ін…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання