БЕЖЕВЕЦЬ А.М., Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості

УДК 316.77

Бежевець А.М.,
старший викладач НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Стаття присвячена питанням кіберсоціалізації особистості, зокрема, проблемам, які виникають в процесі соціалізації в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються позитивні та негативні наслідки соціалізації в Інтернет-просторі, досліджуються причини та наслідки Інтернет-залежності, їх вплив на подальший розвиток особистості, а також шляхи їх подолання.
Ключові слова: соціалізація, кіберсоціалізація, Інтернет, Інтернет-простір, Інтернет-залежність, віртуальний простір, Інтернет-мауглі.
Аннотация. Статья посвящена вопросам киберсоциализации личности,особенно, проблемам, которые возникают в процессе социализации в условиях информационного общества. Рассматриваются положительные и отрцательные последствия соиализации в Интернет-прострастве, исследуются причины и последствия Интернет-зависимости, их влияние на дальнейшее разитие личности, а также пути их преодаления.
Ключевые слова: социализация, киберсоциализация, Интернет, Интернет-пространство, Интернет-зависимость, виртуальное пространство, Интернет-маугли.
Summary. This article is devoted to the individual’s cyber-socialization, particularly the problems arising in the process of  socialization in the information society. We consider the positive and negative effects of socialization in the Internet-space, investigates the causes and effects of Internet-addiction and their impact on the further development of the individual and ways to overcome them.
Keywords: socialization, cyber-socialization, Internet, Internet-space, Internet-addiction, virtual space, Internet-мowgli.
 
 
       Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття у всьому світі спостерігається глобальне впровадження інформаційних технологій, поширення персональних комп’ютерів. Цей процес не оминув і Україну. Як не прикро відзначати, але, незважаючи на прийняття у 2007 році Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, а також ряду нормативно-правових актів з питань регулювання інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на них, впровадження електронного документообігу, захисту інформації, це не призвело до бажаних масштабів розвитку інформаційного суспільства порівняно із світовими тенденціями. На сьогодні процес інформатизації потребує прискорення з метою максимального забезпечення застосування відповідних технологій для задоволення інформаційних комунікаційних потреб громадян, ринку та держави.
        Важливо відзначити, що за даними експертів Всесвітнього економічного форуму у 2014 році Україна посідає 6 позицію серед 144 країн за показником тарифів на широкосмуговий доступ до Інтернету. Тобто глобальний процес інформатизації охопив більшість країн світу і є визначальним в проведенні відповідної політики. В таких умовах трансформації суспільства відбувається перегляд існуючої системи цінностей, життєвих орієнтирів. Впровадження нових інформаційних технологій, а також інші супутні фактори спричинили появу нових форм взаємовідносин між користувачами віртуального середовища. А це, в свою чергу, сприяло формуванню нового типу особистості.
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання