БРИЖКО В.М., Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права*

УДК 1:340.1:316.324.8

Брижко В.М.,
кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с.,
Заслужений винахідник республіки
Анотація. Про аксіологію як джерело знань філософії у сфері інформаційного права.
Ключові слова: філософія, право, аксіологія, інформаційне право.
Аннотация. Об аксиологии как источнике знаний философии в сфере информационного права.
Ключевые слова: философия, право, аксиология, информационное право.
Summary. About the aksyology, as source of knowledge of philosophy in the field of informational right.
Keywords: philosophy, right, aksyology, informational right.
       Постановка проблеми. У час розвитку інформаційних і електронно-інформаційних відносин, які відображають становлення інформаційного суспільства, дедалі більшого значення набувають знання філософії і теорії інформаційного права. Їх призначення – допомогти сформулювати систему нормативно-правового впорядкування відносин та умови створення в державі цілісного інформаційного законодавства на базі сучасних принципів права.
        Право – це явище результату віддзеркалення історії формування світової культури, так само як мораль і релігія. Воно встановлює зразок (модель) типової суспільної правосвідомості і поведінки людей та у властивій законодавству нормативній формі розпорядження закріплює духовні і соціальні цінності, накопичені цивілізацією (права людини на життя, свободу, справедливість, творчість, власність, народовладдя, розділення властей і ін.). Забезпечення виконання державою задекларованих в Конституції і в ратифікованих нею міжнародних договорах принципів права, затвердження справедливості, виключення свавілля з життя суспільства – в цьому полягає головне призначення права. Не випадково слово “право” має одне коріння з такими словами як “правда”, “справедливість”, “правова” держава.
        Право як об’єкт досліджується різними юридичними науками, кожна з яких розглядає його під кутом зору свого специфічного розуміння досягнення власної мети пізнання  дійсності. Розділення юридичної сфери на окремі галузі може створювати враження про те, що поняття “право” в кожній з них має відмінні один від одного властивості. Так, розглядаючи права людини як члена сім’ї, виробничої чи управлінської діяльності, суспільства, держави та ін., зустрічаємося з різними думками про право, поданими під різними уявленнями про відносини. Чим зрозуміліше усвідомлюються ці права, тим більше відчувається потреба їх узагальнення у зв’язку з можливою думкою про те, що існує “купа прав” (а не одне “Право”) й права людини в одній сфері не дуже узгоджуються з її правам в іншій. Тобто виникає потреба у пошуках загальної, філософської ідеї “Права”…
 
_________________________
* Робота є продовженням дослідження за темою “Філософія інформаційного права” (див. [1]) в контексті проблематиці узагальнення філософсько-гуманітарного і теоретичного знання про право, як специфічній формі соціального буття людей і нормативному впорядкуванні суспільних відносин в інформаційній сфері.

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання