БРИЖКО В.М., Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права

УДК 1:340.1:316.324.8

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про сферу інформаційного права, як самостійну юридичну галузь у складі правової системи держави.
Ключові слова: ознаки інформаційного права, інформаційні відносини, матеріалізація інформації.
Аннотация. О сфере информационного права, как самостоятельной юридической отрасли в составе правовой системы государства.
Ключевые слова: признаки информационного права, информационные отношения, материализация информации.
Summary. About the sphere of information right as independent legal branch  in composition of the state legal system.
Keywords: signs of information right, information relations, materialization of information.
 
 
       Постановка проблеми. Класифікаційний поділ загальної системи права на окремі галузі передбачає у неї однорідність суспільних відносин та  наявність трьох ознак:
перша ознака – предмет суспільних відносин, якій не збігається з предметами відносин інших галузей. Він є основним критерієм поділу загальної системи права на галузі. При цьому, предмет відносин має відображати матеріальність, тобто мати характер “речі”, “майна”;
друга ознака – методи правового упорядкування відносин, які визнача­ються функціями (завданнями окремої галузі) та нормативно-правовими засобами, за допомогою яких здійснюється упорядкування відповідного кола суспільних відносин;
третя ознака – принципи правового упорядкування відносин, які визначають умови і  правила у процесі взаємодії різних суб’єктів.
        Інформаційне право як наука, що визначає розвиток юридичної галузі і навчальної дисципліни в інформаційній сфері, перебуває в стані становлення та пошуків системи упорядкування інформаційних відносин з метою створення цілісного інформаційного законодавства, адаптованого до європейських правових стандартів [1].
       Результати роботи щодо предметного упорядкування інформаційних відносин знаходять відображення у працях таких вчених, як: О. Баранов, Ю. Батурин, І. Бачило, А. Венгеров, О. Гаврилов, Б. Герасимов, В. Дозорцев, В. Копилов, Т. Корнєєва, Ю. Кудрявцев, М. Лапчинський, І. Маміофа, А. Миньков, В. Пилипчук, М. Рассолов, Ю. Тихомиров, В. Фурашев, О. Яременко та ін. (див. список у [2, с. 281-293]).
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання