БРИЖКО В.М., Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права

УДК 340.5(075.8)

 
Брижко В.М.,
кандидат юридичних наук (DoctorofPhilosophy), с.н.с.,
Лауреат премії науково-техничної творчості (1986 р.),
Заслужений винахідник республіки (1987 р.)  
 
 
Анотація. До методології порівняльного правознавства та приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейських правових стандартів.
Ключові слова: інформаційне право, порівняльне правознавство, кодифікація.
Аннотация. К методологии сравнительного правоведения и приведения информационного законодательства Украины в соответствие с положениями европейских правовых стандартов.
Ключевые слова: информационное право, сравнительное правоведение, кодификация.
Summary.To methodology of comparative jurisprudence and adduction of informative legislation of Ukraine in accordance with positions of the European legal standards.
Keywords:  informative right, comparative jurisprudence, codification.
 
 
        Постановка проблеми. На початку XVII століття Френсіс Бекон зазначав – “собственное национальное законодательство не может служить критерием оценки самого себя” [1, с. 12]. У сучасних умовах активності інтеграційних процесів ця думка орієнтує на відбір та впровадження в національне законодавство кращих зразків зі світового досвіду впорядкування суспільних відносин (тобто – на адаптацію до міжнародних правових стандартів), що визначає тенденцію на уніфікацію правових систем та є свідченням про важливість порівняльного правознавства(компаративістики) для розвитку юридичної науки.
        У питаннях наближення правової системи України до міжнародних та європейських правових стандартів в умовах формування так званого електронно-інформаційного простору та інтеграції України у світовий інформаційний простір важливим є те, що в соціально-економічних процесах сучасності інформаційне право все впевненіше посідає якщо не провідне, то принаймні важливе місце. Це пояснюється тим, що основний предмет (об’єкт) інформаційних відносин – “інформація” – визначає життя людини, суспільні відносини та функціонування всієї соціальної системи. Інформація є основою та засобом визначення і вирішення проблем правового впорядкування та регуляції суспільних відносин щодо життєдіяльності людини, приватноправової сфери і державного управління. Без інформації не існує визначеності у правових відносинах будь то право цивільне, господарське, адміністративне, фінансове, житлове, космічне тощо.
        Виходячи з зазначеного і враховуючи розвиток інтеграційно-глобальних процесів за умов поширення у використанні новітніх інформаційних технологій і транскордонних мереж, інформаційне законодавство України потребує активнішої роботи щодо його порівняння з кращими світовими зразками та адаптації до принципів упорядкування інформаційних відносин, визначених, зокрема, європейськими правовими стандартами.
        Аналіз наукових джерел і публікацій. Порівняльно-правовий метод почав застосовуватися в глибокій старовині. Платон порівнював закони різних грецьких полісів. Його учень, Аристотель, щоб зробити висновки про закономірності політичної організації, зібрав, порівняв і проаналізував “конституції” 158 грецьких і варварських міст…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання