БУРИЛО Ю.П., Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері

УДК 351.810:340

БУРИЛО Ю.П.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра конституційного та адміністративного права ДВНЗ
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана
 
 
Анотація. Розглядаються співвідношення організаційно-господарських повноважень центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих державних органів в інформаційній сфері та шляхи їх оптимізації.
Ключові слова: інформаційна сфера господарювання, центральні органи виконавчої влади, організаційно-господарські повноваження, державне регулювання.
Аннотация. Рассматриваются соотношение организационно-хозяйственных полномочий центральных органов исполнительной власти и некоторых вневедомственных органов в информационной сфере и пути их оптимизации.
Ключевые слова: информационная сфера хозяйствования, центральные органы исполнительной власти, организационно-хозяйственные полномочия, государственное регулирование.
Summary. The article deals with the correlation of powers of central government agencies and some independent bodies in the information sphere as well as ways of their optimization.
Keywords: information sphere of commerce, central government agencies, business-organization powers, state regulation.
 
 
   Постановка проблеми. Ефективне функціонування інформаційної сфери господарювання в сучасних умовах неможливе без участі органів державної влади. Це обумовлено тим, що в зазначеній сфері, як і в інших сферах життєдіяльності суспільства, спостерігається переплетіння публічних і приватних інтересів [1, c. 17]. Реалізація публічних інтересів в інформаційній сфері забезпечується органами державної влади, які наділені відповідною господарською компетенцією. Зміст цієї компетенції становлять організаційно-господарські повноваження, які реалізуються зазначеними органами в організаційно-господарських відносинах, правовою формою яких є організаційно-господарські зобов’язання [2, с. 111]. Як відомо, організаційно-господарські відносин – це відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю (ч. 6 ст. 3 ГК України). Отже, йдеться про реалізацію в цих відносинах господарської компетенції органів державної влади щодо управління господарською інформаційною діяльністю.
      Водночас, компетенція органів управління виступає юридичною формою закріплення їх місця в суспільному поділі управлінської праці, що відображається у структурній побудові апарата управління [3, c. 19]. Це означає, що господарсько-інформаційна компетенція органів державної влади не просто включає в себе організаційно-господарські повноваження щодо суб’єктів господарської інформаційної діяльності, а й вказує на місце та функціональне призначення цих органів в організаційній структурі апарату господарського управління в інформаційній сфері…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання