БУРІЛО Ю.П., Про комплексну природу інформаційного права

УДК 328.34

БУРІЛО Ю.П.,
доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 
 
Анотація. В статті розглядається місце інформаційного права як комплексної галузі в національній системі права, його структура та взаємозв’язок з іншими галузями права України. Також звертається увага на предмет і метод інформаційного права.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відносини, система права, правове регулювання.
Аннотация. В статье рассматривается место информационного права как комплексной отрасли в национальной системе права, его структура и взаимосвязь с другими отраслями права Украины. Также обращается внимание на предмет и метод информационного права.
Ключевые слова: информационное право, информационные и информационно-инфраструктурные отношения, система права, правовое регулирование.
Summary. The article deals with the place of information law as a complex branch in the national legal system, its structure and links with other branches of Ukrainian law. Attention is also paid to the subject and method of information law.
Keywords: information law, information and information-infrastructure relations, legal system, legal regulation.
 
 
       Постановка проблеми. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та збільшення обсягів інформації в другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. призвели до становлення нової суспільної формації – інформаційного суспільства. Провідну роль в такому суспільстві відіграють інформаційні ресурси, засоби інформатизації і телекомунікацій, а також засоби забезпечення інформаційної безпеки. Їх створення та використання спричиняє виникнення інформаційних, в тому числі інформаційно-інфраструктурних відносин, які справляють значний вплив на всі інші суспільні відносини у всіх сферах суспільного життя: економічній, соціально-культурній, адміністративно-політичній та ін. Зростання питомої ваги та значення інформаційних відносин зумовило необхідність в їх правовому регулюванні. Внаслідок цього в законодавстві країн світу, в тому числі й України, з’явилося чимало правових норм, призначених для регулювання інформаційних відносин. Це дало змогу говорити про появу інформаційного права.
      Враховуючи вагоме значення питань, пов’язаних із з’ясуванням сутності інформаційного права, вони стали предметом дослідження багатьох вчених, зокрема таких як Баранов О., Бачило І., Ковальський В., Кохановська О., Копилов В., Марущак А., Рассолов М., Панова І., Селезньова О. [1 – 9] та ін.
           Однак, місце інформаційного права в національній системі права, його внутрішня будова та взаємозв’язок з іншими елементами цієї системи досі залишаються питаннями дискусійними, а відтак актуальними. Донині в юридичній науці немає остаточної визначеності щодо місця інформаційного права серед галузей національного права України, його предмету та методу правового регулювання, структури та співвідношення з іншими галузями права.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання