ЧИРИК С.В., Правові принципи діяльності національної поліції України (ст. 128-134)

УДК 342.95:351.741(477)

Чирик С.В.,
аспірант кафедри адміністративного права та
адміністративної діяльності
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Про сутність та види правових принципів діяльності Національної поліції України.
Ключові слова: галузеві принципи, сутність галузевих принципів, Національна поліція, адміністративне право, законодавство, державний службовець.
Аннотация. О сущности и видах правовых принципов деятельности Национальной полиции Украины.
Ключевые слова: отраслевые принципы, сущность отраслевых принципов, Национальная полиция, административное право, законодательство, государственный служащий.
Summary. About essence and types of legal principles of activity of the National police of Ukraine.
Keywords: industry principles, essence of industry principles, National police , administrative law, legislation, public employee.
 
 
 
       Постановка проблеми. Важливим етапом становлення Національної поліції України є вступ в дію 2 листопада 2015 р. Закону України “Про Національну поліцію” [1, c. 12]. В законі визначено основні принципи діяльності поліції. Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень.
      Однак, як вважаємо, його недоліком є відсутність спеціальних принципів, які визначають засади для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності поліції: формування баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України; користування базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади; інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи; інформаційної взаємодії з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями.
        Проблеми принципів у сфері діяльності органів внутрішніх справ досліджувались такими ученими як В.Я. Настюк [2, с. 136], О.П. Рябченко [3, с. 48], О.Г. Фролова [4, c. 47], Х.П. Ярмаки [5, c. 67] та ін.
         Проте, вважаємо, що зазначена проблема потребує подальших досліджень та визначення більш повного обсягу принципів діяльності Національної поліції України.
       Метою статті є удосконалення законодавства України стосовно принципів діяльності Національної поліції України.
      Виклад основного матеріалу. Сутність організаційно-правових принципів діяльності Національної поліції України полягає в тому, що ця система різнобічна. Вона поділяється на основні принципи і принципи формування і функціонування її відповідних частин (інститутів) [6, c. 67]. До основних належать принципи регулювання взаємовідносин між суспільством та органами виконавчої влади, які розкривають природу формування і функціонування адміністративного права, підкреслюють його місце й роль у правовій системі.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання