ДАНИЛОВА І.О., Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

УДК 001.817:347.78.03

Данилова І.О.,
старший викладач кафедри “Цивільне та трудове праве” Одеського національного морського університету
 
Анотація. Розглянуті правові аспекти наукової діяльності аспірантів та докторантів. Наведені статистичні дані щодо чисельності докторантів та аспірантів. Проаналізовані вимоги щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Досліджений перелік міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометричні бази даних, результати дисертацій, статті.
Аннотация. Рассмотрены правовые аспекты научной деятельности аспирантов и докторантов. Приведены статистические данные относительно численности докторантов и аспирантов. Проанализированы требования относительно опубликования результатов диссертаций на получение научных степеней доктора и кандидата наук. Исследован перечень международных научкометрических баз данных.
Ключевые слова: научкометрические базы данных, результаты диссертаций, статьи.
Summary. The legal aspects of scientific activity of postgraduate and PhD students are discussed. The statistics of number of postgraduate and PhD students are given. The requirements are analyzed for publication of the result of the dissertation for degree of doctor and candidate of sciences. The list of international scientific-metric database is examined.
Key words: scientific-metric database, the result of the dissertation, the article.
 
       Постановка проблеми. Відповідно до абзаців другого, шостого та сьомого ст. 1 Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року: наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку; прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей [1].
        Упродовж 2012 р. наукові та науково-технічні роботи виконували 1208 організацій, майже половина з яких відносилися до підприємницького сектору економіки, 41,1 % – до державного, 14,6 % – вищої освіти і 1 організація – до приватного неприбуткового сектору.
У розподілі організацій за секторами науки порівняно з 2011 р. частка наукових установ академічного профілю скоротилася на 1,6 в.п., організацій галузевого профілю та вищих навчальних закладів збільшилась на 0,6 в.п.
      Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом, визнаними у світі науковими школами, розвиненою системою підготовки кадрів. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації та науково-дослідними установами [2]…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання