Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних”

Неофіційний переклад

 

Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема його статтю 100 а,

Беручи до уваги пропозицію Комісії [1],

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету [2],

Діючи відповідно до процедури, викладеної в статті 189 b Договору [3],

(1) Враховуючи, що цілі Співтовариства, викладені в Договорі, з поправками, внесеними Договором про Європейський Союз, полягають у створенні дедалі тіснішого союзу серед народів Європи, заохоченні більш тісних відносин між державами, що входять до Співтовариства, забезпеченні економічного і соціального прогресу шляхом спільних дій, спрямованих на усунення бар’єрів, що розділяють Європу, підтримку постійного поліпшення умов життя його народів, збереження і зміцнення миру та свободи, а також на розвиток демократії, яка базується на правах, визнаних конституціями і законами держав-членів та Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

(2)     Враховуючи, що системи обробки даних створені для служіння людині; враховуючи, що вони, незалежно від національності чи місця проживання фізичних осіб, повинні поважати їхні основні права і свободи, особливо право на невтручання в особисте життя, і сприяти економічному і соціальному прогресу, розширенню торгівлі і добробуту людей;

(3) Враховуючи, що створення і функціонування внутрішнього ринку, у якому згідно зі статтею 7(а) Договору гарантується вільне пересування товарів, осіб, послуг і капіталів, вимагає не тільки можливості вільного переміщення персональних даних з однієї держави-члена в іншу, але й захисту прав людей;

(4)  Враховуючи дедалі частіше застосування обробки персональних даних у Співтова­ристві в різних сферах соціальної та економічної діяльності; враховуючи, що прогрес, досягнутий у сфері інформаційних технологій, значно полегшує обробку та обмін такими даними;        

(5)  Враховуючи, що економічна і соціальна інтеграція, досягнута в результаті створення і функціонування внутрішнього ринку в розумінні статті 7(а) Договору, неминуче призведе до істотного збільшення транскордонних потоків персональних даних між усіма тими, хто бере участь в економічному і соціальному житті держав-членів, як у приватному, так і в державному статусі; враховуючи, що обмін персональними даними між підприємствами різних держав-членів має розвиватися; враховуючи, що відповідно до права Співтовариства державні органи різних держав-членів повинні співпрацювати та обмінюватися персональними даними для того, щоб виконувати свої обов’язки і завдання від імені органів влади в іншій державі-члені в контексті простору без внутрішніх кордонів, який створюється внутрішнім ринком;

(6)     Враховуючи, крім того, що збільшення науково-технічного співробіт­ництва і узгоджене введення нових телекомунікаційних мереж у Співтова­ристві роблять необхідним і полегшують здійснення транскордонних потоків персональних даних…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання