ДОРОГИХ С.О., Сутність та визначення понять “інформаційна діяльність” та “інформаційна діяльність органів влади”

УДК 342.5:001.4
 
ДОРОГИХ С.О.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. До питання наукової термінології: сутність та визначення понять “інформаційна діяльність” та “інформаційна діяльність органів влади”.
Ключові слова: термінологія, інформаційна діяльність, інформаційна діяльність органів влади.
Аннотация. К вопросу научной терминологии: сущность и определение понятий информационная деятельность и информационная деятельность органов власти.
Ключевые слова: терминология, информационная деятельность, информационная деятельность органов власти.
Summary. To the question of scientific terminology: essence and definition of the concepts of information activities and information activities of authorities.
Keyword: terminology, information activities, informational activities of authorities.
 
      Постановка проблеми. Інформаційна діяльність супроводжує людство з найдавніших часів. Вона тісно пов’язана зі всіма сферами людської діяльності, зокрема з діяльністю органів влади – як в аспекті задоволення інформаційних потреб органів влади для прийняття управлінських рішень та створення нормативно-правової бази, так і в аспекті задоволення інформаційних потреб громадян щодо діяльності органів влади. Ще у 1978 році у своїй монографії  професор А.Б. Венгеров підкреслював, що в державному управлінні завжди здійснюються певні операції з інформацією (отримання інформації про значення (параметри) стану управлінського об’єкта, обробка отриманої інформації та ін.). Ці операції складають зміст, атрибут будь-якої управлінської діяльності [1, c. 17]. З розвитком інформаційного суспільства значення інформаційної діяльності та її обсяги будуть тільки збільшуватися.
      Питання інформаційної діяльності та інформаційної діяльності органів влади порушували у своїх роботах такі вчені, як: О.А. Баранов, І.Л. Бачило, В.М. Брижко, Ю.П. Бурило, А.Б. Венгеров, Г.В. Виноградова, О.О. Городов, Л.П. Коваленко, В.А. Копилов, Б.А. Кормич, А.І. Марущак, О.В. Соснін, О.С. Устинович, О.І. Яременко.
           Наразі серед українських науковців широко обговорюється потреба у необхідності переосмислення й кодифікації питань інформації та інформаційних відносин у законодавстві України [2]. Окремим напрямом таких відносин є інформаційна діяльність органів влади України, зокрема законодавчої гілки влади. Відносини, пов’язані з інформаційною діяльністю, повинні бути законодавчо врегульовані, а поняття, що становлять суть інформаційної діяльності, такі як: “інформаційна діяльність”, “інформаційна діяльність органів влади” та окремі види інформаційної діяльності повинні мати законодавчо закріпленні визначення…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання