ДОРОГИХ С.О., Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації

УДК 342.536:342.716

Дорогих С.О.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядаються питання впровадження новітніх технологій Інтернет-мовлення на веб-порталі Верховної Ради України як складової системи доступу громадян до публічної інформації.
Ключові слова: веб-портал, веб-сайт, інформатизація, інформаційне забезпечення законодавчої влади, парламент, публічна інформація, законодавча влада, Інтернет-мовлення, відеотрансляція роботи парламенту, е-парламент.
Аннотация. Рассматриваются вопросы внедрения новейших технологий Інтернет-вещания на веб-портале Верховной Рады Украины как составной части системы доступа граждан к публичной информации.
Ключевые слова: веб-портал, веб-сайт парламента, информатизация, информационное обеспечение законодательной власти, парламент, публичная информация, законодательная власть, Интернет-вещание, видеотрансляция работы парламента, е-парламент.
Summary. The problems of the introduction of new technologies and Internet-broadcasting on the Web site of the Verkhovna Rada of Ukraine as part of a system of citizens' access to public information.
Keyword: web portal, parliamentary websites, informatization, informational support of the legislature, parliament, public information, legislative power, Internet-broadcasting, webcast of parliamentary activities, e-Parliament.
 
 
      Постановка проблеми. Питання використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення прозорості діяльності органів державної влади та підзвітності їх громадянському суспільству знаходить своє відображення у багатьох міжнародних документах та нормативно-правових актах України таких, як Женевська декларація принципів [1] та Женевський План дій [2], затвердженні на Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства, у законах України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” [3], “Про Національну програму інформатизації” [4], “Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [5], “Про доступ до публічної інформації” [6], у постановах Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні” [7], “Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки” [8] та розпорядженні Кабінету Міністрів “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” [9].
        Використання веб-порталу парламенту для досягнення відкритості та прозорості його діяльності, а також підзвітності громадянському суспільству неодноразово зазначалося у рекомендаціях Міжпарламентського Союзу, членом якого є Україна. Практична реалізація цих завдань знайшла місце у Програмі інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки, затвердженою Постановою Верховної Ради у липні 2012 року...
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання