ДОВГАНЬ О.Д., Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття (ст. 85-91)

УДК 004.9:351.746.1

Довгань О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті досліджено визначення понять інформаційних ресурсів, державних інформаційних ресурсів, національних інформаційних ресурсів. Автор також вивчає безпеку національних інформаційних ресурсів та інформаційних технологій, яка є одним з найбільш вагомих чинників забезпечення національних інтересів.
Ключові слова: інформаційні ресурси, державні інформаційні ресурси, національні інформаційні ресурси, інформаційні технології, безпека, національні інтереси.
Аннотация. В статье исследовано определение информационных ресурсов, государственных информационных ресурсов и национальных информационных ресурсов. Автор также изучает безопасность национальных информационных ресурсов и информационных технологий, которая является одним из наиболее весомых факторов обеспечения национальных интересов.
Ключевые слова: информационные ресурсы, государственные информационные ресурсы, национальные информационные ресурсы, информационные технологии, безопасность, национальные интересы.
Summary. The article deals with the notion of information resources, state information resources, national information resources. The author also considers the security of the national information resources and information technologies that is one of the most important factors of the state national interests ensuring.
Keywords: information resources, state information resources, national information resources, information technologies, security, national interests.
 
 
       Постановка проблеми. У сучасному суспільстві інформація стає найбільш важливою цінністю, а індустрія отримання, обробки і трансляції інформації – провідною галуззю діяльності, куди з кожним роком вкладають все більш значні капітали. Інформатизація суспільства виступає одним з вирішальних чинників модернізації економіки на ринкових засадах і запорукою інтеграції України в світове співтовариство. Інформаційна сфера, зокрема інформаційні ресурси, за сучасних умов стають системоутворюючим фактором життя і діяльності суспільства й держави. Розвиток інформаційної сфери все більше впливає на політичну, економічну, соціокультурну, оборонну, інші складові розвитку суспільства й держави, забезпечення національної безпеки в сучасних умовах.
        Стаття 17 Конституції України визначає: “Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу” [1]. Таким чином наша держава дає зрозуміти, що її інформаційне поле повинно бути захищеним і це завдання є одним із найголовніших завдань держави, оскільки інформація – це зброя будь-якої спільноти.
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання