ДЗЬОБАНЬ О.П., До проблеми коеволюції права й інформації

УДК 1:316.4

Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор,
радник при дирекції Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
Анотація. Розглядаються інтеграційні процеси права й інформації, проблеми їх взаємного функціонування в сучасну епоху.
Ключові слова: право, інформація, інформатизація, інформаційна діяльність, інформаційне право, науково-технічний прогрес.
Аннотация. Рассматриваются интеграционные процессы права и информации, проблемы их совместного функционирования в современную эпоху.
Ключевые слова: право, информация, информатизация, информационная деятельность, информационное право, научно-технический прогресс.
Summary. The integration processes of right and information, problems of their joint functioning in a modern epoch are considered.
Key words: right, information, informatization, informational activity, informational right, scientific and technical progress.
       Постановка проблеми. У XXI ст. спостерігається досить помітний рух суспільства в бік інформаційної сфери існування, в ході якого воно набуває нових якостей і змінює свої обриси майже до невпізнання. Основні його інститути і явища стали вимірюватися новими координатами, новим “інформаційним градусом” розвитку. Інформаційний критерій стає не просто індикатором популярності, він набуває системотворчого значення для всіх без винятку сфер людської життєдіяльності. Це стало можливим внаслідок того, що інформація як феномен, що створює новий стан суспільства, сприймається як основа “нової цивілізаційної хвилі”.
       “Інформаційний градус” розвитку суспільства стає вимірником і для основних інститутів системи права. Перші спроби юристів осмислити феномен науково-технічного прогресу (далі – НТП) й використовувати його досягнення в юриспруденції були зроблені ще в 60-70 рр. минулого століття, коли в науковій спільноті відбувалися так звані “кібернетичні читання” в рамках Всесоюзного симпозіуму з проблем правової кібернетики, що проводився щорічно.
         Розвиток мікроелектроніки і поява персональних комп’ютерів на початку 1980-х рр. зумовили технологічний вибух, хвилі якого підсилили вплив НТП на суспільні відносини інформаційного типу. Незабаром стали з’являтися перші спроби їх нормативного оформлення…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання