ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права

         УДК 340.12

Дзьобань О.П.,
 
 
 
Мелякова Ю.В.,
доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України
кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії
Національного університету “Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. Віртуальна реальність розглядається як один із можливих онтологічних вимірів права. Показано, що властива праву деонтологічна модальність співзвучна з віртуальністю як специфічним способом буття. Доводиться, що у правовій реальності, як і у віртуальній, діють закони імовірнісної логіки та логіки можливих світів.
Ключові слова: віртуальна реальність, семантика можливих світів, деонтологічна модальність, ліберальне право, віртуалістика права.
Аннотация. Виртуальная реальность рассматривается в качестве одного из возможных онтологических измерений права. Показано, что присущая праву деонтологическая модальность созвучна виртуальности как специфическому способу бытия. Доказывается, что в правовой реальности, как и в виртуальной, действуют законы вероятностной логики и логики возможных миров.
Ключевые слова: виртуальная реальность, семантика возможных миров, деонтологическая модальность, либеральное право, виртуалистика права.
Summary. Virtual reality is examined as one of the possible ontological measuring of right. It is proved that deontological modality inherent to the right is consonant to virtuality as the specific mode of being.  It is proved, that in legal reality, as well as in virtual, the laws of probabilistic logic and logic of possible worlds operate.
Keywords: virtual reality, semantics of possible worlds, deontological modality, liberal right, virtuality of right.
 
 
       Постановка проблеми. У теперішній час відбувається трансформація поняття “реальність”. Остання розглядається вже не як одномірна й лінійна, а як складна й нелінійна, де співіснують різноманітні, онтологічно самостійні й автономні плани буття, що мають взаємодіяти. Визнання поліонтичності реальності є підґрунтям віртуалістики і, водночас, теоретичною засадою сучасної онтології права. Тому серед правових вимірів знаходить своє місце і віртуальна реальність права…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання