ДЗЬОБАНЬ О.П., Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну

УДК 1:316.4 

Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії Національного університету
“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. Проаналізовано місце, роль та вплив засобів масової комунікації на суспільство й індивіда в умовах інформаційного суспільства.
Аннотация. Проанализировано место, роль и влияние средств массовой коммуникации на общество и индивида в условиях информационного общества.
Summary. A place, role and influencing of facilities of mass communication, is analized on society and individual in the conditions of informative society.
Ключові слова: засоби масової комунікації, масова культура, інформаційні технології, телебачення, Інтернет.
 
        Загальна характеристика проблеми. У світі формується нове явище – глобальні взаємодії народів, культур, цивілізацій. XX століття, особливо його друга половина, багато в чому змінюють співвідношення між традиційною й масовою культурами. Глобальні процеси, охоплюючи економічне середовище, також стрімко розвиваються в соціокультурних просторах (у інформаційному обміні, мистецтві, в бізнесі).
        Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить, що глобальні проблеми в сучасних суспільствах характеризуються низкою відмітних ознак [1 – 4 та ін.]:
- національний характер втрачає цілий ряд елементів матеріальної й духовної культури, які перетворюються на транснаціональні символи;
- в результаті міграційних процесів прискорюється формування інтегрованого світового соціокультурного простору, який має характер наднаціонального і наддержавного;
- особливу роль відіграють досягнення інформаційної революції (телекомунікації, Інтернет) у процесі розповсюдження інноваційної інформації;
- спільність глобальних проблем виживання в умовах близькості екологічних, військових, техногенних та інших катастроф ставлять перед людиною завдання, які можна вирішити лише спільно;
- у глобальні процеси включені всі етноси, країни й культури без винятку.
        Разом з тим, у наукових публікаціях достатньо протирічливо висвітлюється роль засобів масової комунікації (далі – ЗМК) в сучасних соціокультурних процесах. Тому метою даної статті є дослідження окремих характерних ознак і ролі ЗМК у культурі інформаційного суспільства (суспільства постмодерну).
        Враховуючи особливу роль телекомунікацій, інформаційних технологій в умовах глобалізації звернемося до розгляду нових складових масової культури. Сучасний етап розвитку культури одержує назву постіндустріальної або постмодерної культури, головними характерними рисами якої є орієнтація на споживання, іронізацію над художньою традицією минулих культур, стильовий плюралізм…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання