ФУРАШЕВ В.М., Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки

УДК 340.13

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
 доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження правових аспектів забезпечення вирішення питань досягнення адекватного сучасним вимогам рівня інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційні відносини, інформація, цензура.
Аннотация. Исследование правовых аспектов обеспечения решения вопросов достижения адекватного современным требованиям уровня информационной безопасности человека, общества, государства.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные отношения, информация, цензура.
Summary. Research of legal aspects of providing of resolving of issues of achievement of adequate to the modern requirements strength of informational  security of man, society, state.
Keywords: informational safety, informational relations, information, censorship.
 
 
 
      Постановка проблеми. Спонукальною мотивацією встановлення правових відносин у суспільстві є наявність такої інституції, як держава. 
Необхідність та практика встановлення правових відносин у суспільстві неможлива без встановлення правових відносин у інформаційній сфері на основі державної політики, яка обов’язково базується на урахуванні внутрішніх та зовнішніх чинників. 
    У сучасному світі країни з відсталими інформаційними технологіями ризикують залишитися на узбіччі світового прогресу та стати придатком високорозвинених країн. Інформаційні технології здійснили та продовжують здійснювати суттєвий вплив майже на всі сторони життєдіяльності суспільства, в тому числі й у сфері міжнародних відносин.
      У світі нічого не буває ідеальним, поряд з позитивом обов’язково присутній негатив. Питання полягає лише в одному – що перевищує.
    Стрімкий розвиток інформаційних технологій привносить у розвиток суспільства багато позитивного, але поряд з цим, враховуючи сукупність властивостей інформації та можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, й досить негативного.
      Саме стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій загострив проблему забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства, людини, причому не у окремо взятої країни, а у загальносвітовому масштабі.
     Цілком природно, що такі важливі питання, як інформаційне убезпечення людини, суспільства та держави, не можуть бути поза увагою науковців, в тому числі й у сфері інформаційного права. За останні роки було проведено не один десяток наукових досліджень у цій сфері…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання