ФУРМАНЧУК Є., Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності

УДК 343.102(477):656.13

Фурманчук Є.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті досліджуються теоретичні та практичні проблеми інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності в Україні та шляхи удосконалення захисту інформації в даній сфері.
Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, інформаційна безпека у сфері провадження господарської діяльності, захист інформації.
Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические проблемы информационной безопасности в сфере осуществления хозяйственной деятельности в Украине и пути совершенствования защиты информации в данной сфере.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационная безопасность в сфере осуществления хозяйственной деятельности, защита информации.
Summary. The article deals with the research on theoretical and practical problems of information security in the sphere of economic activity implementation in Ukraine and the ways of information protection improvement in this sphere.
Keywords: information, information security, information security in the sphere of economic activity implementation, information protection.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах побудови в Україні незалежної, демокра­тичної, правової держави з економікою, заснованою на ринкових засадах, надзвичайно важливу роль відіграє забезпечення інформаційної безпеки у сфері господарської діяльності. Держава, здійснюючи свою повсякденну діяльність через призму своїх органів та посадових осіб, забезпечує недопущення інформаційної залежності, інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав та міжнародних структур; забезпечує ефективну взаємодію органів державної влади та інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та коригуванні державної політики в інформаційній сфері; забезпечує побудову та розвиток інформаційного суспільства; забезпечує економічний та науково-технологічний розвиток України; формує позитивний імідж України; інтеграцію України у світовий інформаційний простір [1]. Проте, недосконале нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності у сфері економіки в цілому, зокрема, щодо провадження господарської діяльності в Україні, не задовольняє інформаційно-економічних потреб різних соціальних груп, що є прямою загрозою інформаційній безпеці держави та суспільства.
        Проблемам упорядкування інформаційних відносин та інформаційної безпеки були присвячені роботи таких вчених як: Баранов О.А., Бачила І.Л., Брижка В.М., Гаврилова О.О., Копилова В.О., Фурашева В.М. та багато інших. Однак сьогодні питання інформаційної безпеки у сфері господарської діяльності залишається відкритим і потребує подальших досліджень.
        Метою статі є визначення шляхів удосконалення інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання