ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., КУЗЬМІН С.А., Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспекти

УДК 351.81:343.346.8:347.777

Гавловський В.Д.,
 Кузьмін С.А.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. Про проблемні питання, пов’язані із припустимістю визнання громадським місцем вчинення правопорушень, зокрема злочинів, таких структурних елементів кібернетичного простору, як соціальні мережі, чати, форуми і блоги.
Ключові слова: місце вчинення правопорушення, громадське місце, соціальні мережі, чати, форуми і блоги.
Аннотация. В контексте общей теории уголовного и административного права исследуются проблемные вопросы, связанные с допустимостью признания общественным местом совершения правонарушения (преступления) таких структурных элементов кибернетического пространства, как социальные сети, чаты, форумы и блоги.
Ключевые слова: место совершения правонарушения, общественное место, социальные сети, чаты, форумы и блоги.
Summary.In the context of the general theory of criminal and administrative law the problematic issues related to the admissibility of the recognition of the public offense (crime) scene, such structural elements of cyberspace as social networks, chat rooms and blogs are investigated.
Keywords: offence scene, public place, social networks, chats, forums and  blogs.
 
 
       Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного суспільства є стрімкий, без перебільшення, революційний, позитивний розвиток цілої низки прикладних галузей науки та техніки. Особливо показово це знаходить свій прояв у сфері новітніх (високих) інформаційних технологій. За таких умов розвитку науково-технічного прогресу цілком природним видається те, що об’єктивно виникають передумови для зміни сталих підходів до аналізу низки об’єктивних явищ реальної дійсності. Правова наука, що за своїм призначенням має забезпечити упорядкування системи суспільних відносин в інтересах індивідів, держави та суспільства в цілому, також повинна враховувати ці тенденції, зокрема, адекватно та своєчасно реагувати на появу нових реальних і потенційних загроз, оскільки досягнення науково-технічного прогресу все частіше використовуються з деструктивною, антисуспільною метою.
       Ми маємо констатувати, що сьогодні недостатність, а в ряді випадків, і фактична відсутність публічно-правового регулювання сфери кібернетичного простору створюють сприятливі умови не тільки для його використання кримінальними елементами (окремими особами та злочинними угрупованнями) для досягнення своїх злочинних цілей, а й для активного втягування у протиправні деструктивні процеси, що відбуваються у кібернетичному просторі, не тільки маргінального прошарку, а й тієї частини суспільства, що за інших умов стабільно дотримується конформістської правомірної поведінки…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання