ГЛАДКІВСЬКА О.В., Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології

УДК 340.113(65.012.8)

Гладківська О.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. Досліджено поняття “таємна інформація”, “секретна інформація” в інформаційному законодавстві України та в міжнародних угодах щодо захисту таємної інформації.
Ключові слова: захист інформації, інформація з обмеженим доступом, таємна інформація, секретна інформація, ступені секретності.
Аннотация. Исследованы определения понятий “тайная информация”, “секретная информация” в информационном законодательстве Украины и в международных соглашениях о защите секретной информации.
Ключевые слова: защита информации, информация с ограниченным доступом, тайная информация, секретная информация, степени секретности.
Summary. Secret information definition was explored in Informational Legislation of Ukraine and in international agreements on the information protection was explored.
Keywords: information protection, limited access information, secret information, classified information.
 
       Постановка проблеми. З подальшим розширенням міжнародної співпраці України питання захисту інформації з обмеженим доступом стають дедалі актуальнішими. Додержання прав та свобод людини, встановлених Конституцією та законами України, також тісно пов’язані із захистом інформації з обмеженим доступом. У статті автора [1] було здійснено дослідження понять “захист інформації”, “охорона інформації”, “інформація з обмеженим доступом”, забезпечення доступу до інформації та її захисту в Законі України “Про інформацію” і його відповідності міжнародним стандартам, а також аналіз висвітлених у відкритих джерелах ратифікованих Україною міжнародних угод щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Так як таємна інформація є різновидом інформації з обмеженим доступом, то продовження дослідження пов’язане з дослідженням понять “таємна інформація” та “секретна інформація”, а також з розглядом питання аналізу правового елемента системи захисту інформації в частині ратифікованих Україною міжнародних угод щодо захисту таємної інформації.
       Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання захисту інформації, у тому числі її правового, організаційного й технічного елементів, висвітлені в [2], комплекс питань щодо проблем забезпечення адміністративно-правового захисту різних видів інформації розглядається в [3], питання регулювання інформації з обмеженим доступом – в [4], аналіз та оцінка законодавства провідних країн світу – в [5] та в ін…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання