ГЛАДКІВСЬКА О.В., Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект

УДК 340.113(65.012.8)

Гладківська О.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджено поняття “захист інформації”, “охорона інформації”, “інформація з обмеженим доступом”, забезпечення доступу до інформації та її захисту в Законі України “Про інформацію” та в міжнародних угодах щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Ключові слова: право на інформацію, доступ до інформації, інформація з обмеженим доступом, захист інформації, охорона інформації.
Аннотация. Исследованы понятия “защита информации”, “охрана информации”, “информация с ограниченным доступом”, обеспечение доступа к информации и ее защиты в Законе Украины “Об информации” и в международных соглашениях о защите информации с ограниченным доступом.
Ключевые слова: право на информацию, доступ к информации, информация с ограниченным доступом, защита информации, охрана информации.
Summary. “Information protection”, “information with limited access”, providing access to information and its protection in the Law of Ukraine “On Information” and in international agreements on the protection of information with limited access concepts were explored.
Keywords: the right to information, access to information, information with limited access, information protection.
 
 
      Постановка проблеми. Враховуючи сучасні тенденції розвитку світового суспільства, cтворення цілісної системи інформаційного законодавства України неможливе без інтеграції у світовий інформаційний простір, тому розгляд загальновідомих положень щодо прав і свобод людини з позиції їх місця та ролі в загальному процесі розбудови інформаційного суспільства залишається важливим та актуальним завданням.
          У попередній статті автора [1] було здійснено дослідження ключових понять в інформаційному праві: “людина”, “особа”, “громадянин”, “права” і “свободи”, “право на інформацію”, деяких інших інформаційних прав і свобод людини, а також аналіз відповідних норм Конституції України та Закону України “Про інформацію”. Продовження дослідження пов’язане з розглядом питання правового забезпечення та механізму реалізації права на інформацію і на доступ до інформації в Законі України “Про інформацію”, а також щодо його відповідності міжнародним стандартам у цій сфері.
         Так як додержання прав та свобод людини, встановлених Конституцією та законами України, тісно пов’язано із захистом інформації з обмеженим доступом, то представляє інтерес питання аналізу правового елемента системи захисту інформації в частині ратифікованих Україною міжнародних угод щодо захисту інформації з обмеженим доступом, а також дослідження понять “охорона” й “захист” інформації…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання