ГОЛОВЧЕНКО Н.І., Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

УДК 372.882:801.73

Головченко Н.І.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри видавничої справи
та редагування університету “Україна”  
 
 
Анотація. Проблема вивчення художнього тексту як явища художнього стилю. На основі аналізу ґрунтовних наукових джерел тлумачиться низка базових теоретичних понять до теми, накреслюються методологічні підходи до стильового аналізу літературного твору.
Ключові слова: мистецтво слова,художній текст,художній стиль, структура художнього стилю, стильова константа, стильова домінанта, стильовий аналіз.
Аннотация. Проблема изучения художественного текста как явления художественного стиля. На основе анализа авторитетных научных источников излагаются базовые теоретические понятия к теме, определяется методология стилевого анализа литературного произведения.
Ключевые слова: искусство слова, художественный текст,художественный стиль, структура художественного стиля, стилевая константа, стилевая доминанта, стилевой анализ.
Sammery. The problem of studying of          literary text as phenomenon of literary style. On the basis of analysis of authoritative scientific sources the range of basic theoretical concepts of the topic is defined, the methodology of style analysis of literary work is determined.
Keywords: art of word, artistic text, artistic style, structure of artistic style, stylish constant, stylish dominant, stylish analysis.
 
 
        Постановка проблеми. Нині художній текст вивчається як мистецтво слова та система загальнолюдських етичних цінностей. Час, коли літературний твір прикладався до певної політичної ідеології, відійшов у минуле. Однак, як засвідчує досвід, науковцями донині не напрацьовано спільних підходів до аналізу літературного твору як явища художнього стилю. Проблема тлумачення художнього тексту з урахуванням стилю потребує чіткого означення низки найважливіших теоретичних понять, зокрема художній стиль, структура художнього стилю, стильова константа, стильова домінанта,й визначення основ стильового прочитання художнього тексту.
        Метою статті є визначення наукових підходів до пояснення зазначених категорій, окреслення системно-структурного шляху вивчення художнього тексту з урахуванням стилю.
        Виклад основних положень. Щодо художньо-естетичних аспектів літературного твору в науково-методичних джерелах найчастіше вживаються два терміни – стиль і художній стиль. Поняття стилю нині є багатогранним, а в багатьох аспектах – невизначеним. Про стиль говорять мистецтвознавці, лінгвісти, літературознавці, культурологи. Вважаємо, що розгляд цієї категорії варто будувати у співвіднесенні з поняттям класичного стилю. Термін “класичний” у літературознавстві тлумачиться як “зразковий, художньо довершений, приналежний до фонду світової літератури”   [14, с.363], а поняття “класичного стилю”пояснюється як стиль, що уклався на певному етапі розвитку національних літератур, етапі, що характеризується формуванням літератури нового часу і створенням національного ідеалу в мистецтві….
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання