ГОЛОВКО О.М., Інформаційна віктимізація у медіа-просторі (ст. 49-55)

УДК 002.6:366.63

Головко О.М.,
кафедра кримінального права та правосуддя Навчально-наукового
інституту права і соціальних технологій Чернігівського НТУ,
аспірант НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про маніпулювання суспільною свідомістю та інформаційно-психологічний вплив і насилля (віктимізацію) у соціальному середовищі завдяки засобам мас-медіа. Визначаються напрями запобігання та протистояння зазначеним негативним явищам у суспільстві шляхом тісної співпраці державного та громадського секторів. Запропоновано шляхи попередження і профілактики інформаційної віктимізації.
Ключові слова: інформаційно-психологічний вплив, віктимізація, медіа-аддикції.
Аннотация. О манипулировании общественным сознанием и информационно-психологическом влиянии и насилии (виктимизации) в социальной среде благодаря средствам масс-медиа. Определяются направления предотвращения и противостояния отмеченным негативным явлениям в обществе путем тесного сотрудничества государственного и общественного секторов. Предложены пути предупреждения и профилактики информационного виктимизации.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, виктимизация, медиа-аддикции.
Summary. About manipulation by public consciousness, as well as information and psychological influencing and violence (victimization) in a social environment due to means of mass-media. Directions of prevention and counteraction to the noted negative phenomena in society by close collaboration of state and public sectors are determined. The ways of prevention and prophylaxis of information victimization  are offered.
Keywords: information and psychological influence, victimization, media addiction.
 
 
       Постановка проблеми. В Україні з моменту її незалежності відбувалася постійна експансія національного інформаційного простору, яка в останні декілька років набула колосальних масштабів, віктимізуючи населення та спричинюючи різного роду девіації у його поведінці. Особливо типовими явищами вітчизняного медіа-простору останнім часом стали дезінформація та пропаганда. Антагонізм і незнання того, як перевірити правдивість повідомлень з джерел власного медіа-поля, є основними факторами, котрі спричинюють інформаційну віктимізацію. Окрім цього, щоденна потреба людини у медіа-повідомленнях, яка викликається надмірним емоційним забарвленням та розважальним характером, спричинює формування якісно нового виду залежності – медіа-залежності або медіа-аддикцій. Нажаль, проблема формування потенційної віктимності у медіа-просторі завдяки застосуванню психологічних прийомів маніпуляції свідомістю людини через використання різних засобів масової інформації (далі – ЗМІ), зокрема, телекомунікаційних засобів, до сьогодні залишалася поза увагою вітчизняної науки.
        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми віктимології та її латентний характер розглядалися в ряді наукових праць Тулякова В.А., Бутиріної О.М., Джужи О.М., Моісеєва Є.М., Ривмана Д.В., а питання медіа-впливу досліджували Брайант Д. та Томпсон С. На етапі формування інформаційного суспільства з’являються нові типи жертви, а явище віктимізації спричинюється, окрім вже відомих чинників, ще й інформаційно-психологічними впливами.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання