ГУСАК О.П., Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять

УДК 007:304:659.4 

ГУСАК О.П.,
здобувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Інституту журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка
 
 
Анотація. У статті аналізуються поняття “кризи” та “кризового менеджменту”, розглядаються особливості кризового менеджменту як напряму ПР.
Анотация. В статье анализируються понятия “кризис” и “кризисный менеджмент”, рассматриваются особенности кризисного менеджмента как направления ПР.
Summary. The article analyses the concept “crisis” and “crisis management”, considers the peculiarities of crisis management as PR area.
Ключові слова: криза, кризова комунікація, кризовий менеджмент, ПР.
 
 
        Постановка проблеми. Проблема дослідження кризи та кризового менеджменту як напряму паблік рилейшнз (далі – ПР) належить до актуальних напрямів розвитку сучасної піарології, оскільки запобігання та подолання кризових ситуацій є однією з функцій ПР [1, с. 68]. Її ефективне здійснення, на нашу думку, є особливо актуальним у наш час, коли діапазон кризових ситуацій, в які потрапляють як світові, так і українські компанії, збільшується. Серед факторів зростання ступеню складності та неминучості криз, сучасні експерти виділяють: “1) прискорення змін у соціальному, економічному, політичному житті кожного суспільства; 2) нестача часу та коштів для оцінки подій, що відбуваються, та пошуку адекватних рішень проблеми; 3) ускладнення структури комерційного управління, у зв’язку з чим ця система стає більш вразливішою” [2]. Тому в умовах глобального збільшення різноманітних типів криз [3 – 5] питання дослідження сутності кризи та ефективного управління нею становлять для теоретиків та практиків ПР наукову цінність. У зв’язку з цим актуалізуються питання деталізації понять “криза” та “кризовий менеджмент” в контексті ПР та розкриття їхнього змісту.
        Метою статтіє конкретизація понять “криза” та “кризовий менеджмент” у сфері ПР шляхом теоретичного аналізу.
        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема дослідження специфіки кризи та кризового менеджменту у сфері ПР знайшла своє відображення у працях таких іноземних авторів, як К. Херманн, М. Роджестер, Ф. Сайтел, Т. Кумбс. Низка питань, пов’язаних з особливостями кризи та її управлінням в контексті ПР фрагментарно висвітлювалася в дослідженнях вітчизняних вчених та науковців близького зарубіжжя – Г. Почепцова, В. Королька, Ю. Коробанова, А. Коробанова, В. Мойсеєва, О. Запорожець, М. Меткіна, М. Гундаріна, М. Федотової, А. Арсеньєвої, Л. Тимофєєвої, М. Федотової.
        1. Виклад основного матеріалу. Перш за все пропонуємо зупинитись на визначенні поняття “криза”. За етимологічним словником української мови, “криза”, у перекладі з латинської “crisis” означає “рішучий поворот, перелом” і походить в гр. “κρ?σις”, що означає “переломний момент; вибір; розрізнення; міркування; суд, рішення, вирок” [6, с. 91]. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає наступне визначення цього слова: “Різка зміна звичайного стану речей; злам; загострення” [7, с. 594]…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання