ІРХА Ю.Б., Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні (ст. 56-65)

УДК 343.326:004

Ірха Ю.Б.,
науковий консультант судді Конституційного Суду України
 
 
Анотація. У статті висвітлюються проблеми використання екстремістами мережі Інтернет для пропаганди своєї діяльності в Україні. Звертається увага на недосконалість національного правового регулювання інформаційної діяльності у віртуальному середовищі, що перешкоджає вчасному виявленню та нейтралізації екстремістських проявів. У результаті аналізу досвіду зарубіжних держав у цій сфері вироблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення українського законодавства, функціонування органів державної влади та інститутів громадянського суспільства.
Ключові слова: екстремізм, екстремістські матеріали, Інтернет, інформаційно-психологічний вплив, національна безпека.
Аннотация. В статье освещаются проблемы использования экстремистами сети Интернет для пропаганды своей деятельности в Украине. Обращается внимание на несовершенство национального правового регулирования информационной деятельности в виртуальной среде, которое препятствует своевременному выявлению и нейтрализации экстремистских проявлений. В результате анализа опыта зарубежных государств в этой сфере выработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию украинского законодательства, функционирования органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистские материалы, Интернет, информационно-психологическое воздействие, национальная безопасность.
Summary. The article deals with the problem of use of the Internet by extremists for propaganda of their activities in Ukraine. Attention is drawn to the insufficiency of national legal regulation of information activities in a virtual environment that prevents timely detection and neutralization of extremist activity. After analyzing the experience of foreign countries in this area, author made suggestions and recommendations for improving Ukrainian legislation, functioning of public authorities and civil society.
Keywords: extremism, extremist material, the Internet, information and psychological impact, national security.
 
 
       Постановка проблеми. Еволюція соціуму завжди супроводжується як позитивними, так і негативними зрушеннями. Нові знання, уміння і технології відкривають численні додаткові можливості для забезпечення потреб індивідів, їх захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз. Водночас багато змін несе явну або приховану небезпеку, яку не всі здатні адекватно оцінити, а тим більше – вчасно виявити, відвернути або нейтралізувати.
        Стрімкий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття суттєво вплинув на життя людини, суспільства і держави. Завдяки новим способам обміну інформацією став простішим доступ до відомостей наукового, художнього, енциклопедичного, довідкового характеру тощо, зросли ступінь і якість поінформованості різних суб’єктів права, розширилися можливості для комунікації, реалізації та захисту прав і свобод, а також контролю за виконанням відповідних обов’язків. Крім того, деякі правовідносини набули нового змісту не тільки на національному, але й на міжнародному рівні.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання