ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Автоматизація судових експертних досліджень

УДК 343.148:004.891

Хахановський В.Г.,
доктор юридичних наук, кафедра інформаційних   
технологій Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. Про теоретичні досягнення і практичний стан застосування інформаційно-комп’ютерних технологій і систем  під час проведення судових експертиз.
Ключові слова: автоматизація, інформаційно-комп’ютерні технології і системи, судова експертиза.
Аннотация. О теоретических достижениях и практическом состоянии применения информационно-компьютерных  технологий и систем  во время проведения судебных экспертиз.
Ключевые слова: автоматизация, информационно-компьютерные технологии и системы, судебная экспертиза.
Summary. About theoretical achievements and practical state of application of informatics and computer  technologies and systems  during conducting of judicial examinations.
Keywords: automation, informatics and computer technologies and systems, judicial examination.
 
 
       Постановка проблеми. Останніми роками інформаційно-комп’ютерні технології і системи все ширше використовуються в процесі проведення судових експертиз. При цьому комп’ютери застосовувались як для автоматизації окремих етапів експертного дослідження, так і з метою повної автоматизації дослідження речових доказів.
      Низка вітчизняних та зарубіжних вчених займалася безпосередньо або сприяла розвитку автоматизації судової експертизи, зокрема: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкін, В.В. Бірюков, А.І. Вінберг, В.І. Галаган, Ю.Ф. Жариков, В.Р. Женило, В.А. Журавель, Н.І. Клименко, І.П. Красюк, В.К. Лисиченко, Ю.О. Мазниченко, Н.Т. Малаховська, Ю.К. Орлов, Ю.О. Пілюков, Е.Р. Росинська, М.Я. Сегай, В.Ю. Шепітько, С.А. Шляхтина та ін. Разом з тим, проблеми подальшого розвитку автоматизації судової експертизи далеко не вичерпані та потребують подальших наукових досліджень.
      Метою статті є визначення стану застосування автоматизованих систем і комплексів під час проведення судових експертиз.
       Виклад основного матеріалу. Одними з перших активно застосовувати комп’ютери почали експерти-почеркознавці (для диференціації досліджуваних об’єктів, близьких за характеристиками рухів; формалізованого опису почеркових об’єктів; визначення варіаційності почерку, дослідження його кількісних характеристик з метою встановлення авторства тощо). Надалі комп’ютери почали застосовуватися для аналізу зображень в портретно-ідентифікаційних дослідженнях. У судово-автотехнічній експертизі з’явились комп’ютеризовані методики моделювання та аналізу механізму дорожньо-транспортних подій, встановлення місця зіткнення автомобілів, оцінки дорожніх ситуацій тощо…
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання