Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних”

(Convention for the Protection of Individuals with regard
to Automatic Processing of Personal Data. Amendment to Cоnvention ETS
No. 108 allowing the European Communities to accede).

 

Офіційний переклад

засвідчено Міністерством закордонних справ України від 01.07.02 р.

 

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами на основі поваги до верховенства права, а також прав людини і основоположних свобод;

зважаючи на доцільність поширення гарантій прав і основоположних свобод кожної людини, і зокрема, права на повагу до особистого життя, з огляду на зростання транскордонного потоку персональних даних, які піддаються автоматизованій обробці;

підтверджуючи в той же час свою відданість свободі інформації незалежно від кордонів;

визнаючи необхідність узгодження основоположних цінностей поваги до особистого життя та безперешкодного обміну інформацією між народами;

погодились про таке:

Глава I - Загальні положення

Стаття 1 - Предмет і мета

Метою цієї Конвенції є забезпечення на території кожної Сторони для кожної особи, незалежно від її громадянства або місця проживання, поваги її прав і основоположних свобод, і зокрема її права на особисте життя, у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, що її стосуються (“захист даних”).

Стаття 2 - Визначення

Для цілей цієї Конвенції:

a) “персональні дані” означають будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною (“суб’єкт даних”);

b) “файл даних для автоматизованої обробки” означає будь-який масив даних, що піддається автоматизованій обробці;

c) “автоматизована обробка” включає такі операції, що здійснюються повністю або частково за допомогою автоматизованих засобів: зберігання даних, виконання логічних та/або арифметичних операцій з цими даними, їх зміни, знищення, вибірка або поширення;

d) “контролер файлу” означає фізичну чи юридичну особу, державний орган, установу або будь-який інший орган, що уповноважений відповідно до внутрішнього законодавства вирішувати, якими повинні бути цілі файлу даних для автоматизованої обробки, які категорії персональних даних мають зберігатися та які операції мають здійснюватися з ними.

Стаття 3 - Сфера застосування

1. Сторони зобов’язуються застосовувати цю Конвенцію до файлів персональних даних для автоматизованої обробки та до автоматизованої обробки персональних даних у державному та приватному секторах…

Видання НДІІП

Вибрані видання