КОРОЛЬОВ В.Ю., ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ГЕРАСИМЕНКО В.А., ГОРИНШТЕЙН М.Л., Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики

УДК 621.397:004.056 

Корольов В.Ю.,
Поліновський В.В.,
Герасименко В.А.,
Горинштейн М.Л.,
 
Інститут кібернетики НАН України,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
Інститут кібернетики НАН України,
Інститут кібернетики НАН України
 
Анотація. Про результати дослідження статистичних властивостей кольорових зображень за методом RS-стегоаналізу.
Аннотация. О результатах исследования статистических свойств цветных изображений по методу RS-стегоанализа.
Summery. On the results of researches of statistical properties of color images according to the method RS-stegoanalysis..
Ключовіслова: кольорові зображення, цифрові зображення, RS-стегоаналіз, оцінка дисперсії шуму, метод ковзного вікна, статистика, середньоквадратичне відхилення оцінки шуму.
 
        Дослідження статистичних характеристик цифрових зображень є основою для розробки нових методів фільтрації шумів, покращення методів двомірної інтерполяції, синтезу тримірних моделей віртуальної реальності тощо. Відомо, що багато методів цифрової обробки зображень було запозичене з оптики, кібернетики, спеціальних розділів математики, радіоелектроніки і використовують особливості сприйняття візуальних образів людиною.
        Аналіз останніх досліджень та виділення не вирішених раніше частин проблеми. Сучасні прикладні дослідження характеристик зображень та сигналів ґрунтуються на використанні програмних комплексів комп’ютерної математики типу MATLAB, MathCAD, Mathematica та ін., які містять широкий набір програм цифрового аналізу і обробки сигналів та допускають створення нових [1] шляхом написання функцій користувачем у цих комплексах або на відомих мовах програмування. При оцінюванні параметрів отриманих даних завжди виникає проблема розрізнення шумів природного, технічного походження та артефактів реєстрації від корисної для даного дослідження інформації. Пошук методів розв’язання цієї проблеми призвів до створення класичних методів статистичного оцінювання параметрів експериментальних результатів, спектрального та вейвлет-аналізу, великого набору методів фільтрації тощо.
        Вищезазначені методи ґрунтуються на роботі з дійсними або цілими числами, а значення, що знаходяться на межі розрядності процесора, трактуються як можлива арифметична похибка. RS-стегоаналіз [2, 3], навпаки, досліджує закономірності і зв’язки для найменш значимих біт даних з сусідніми бітами та тими бітами, які знаходяться на рівень вище. Математичний апарат RS-стегоаналізу включає не тільки статистичні, а й комбінаторні методи дослідження даних, що обумовило його унікальну здатність до розпізнавання і оцінки величин штучних змін у зображеннях, не доступних традиційним статистичним методам….
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання