КОРЖ І.Ф., Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації

УДК 342.716 

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони 
 
Анотація. У статті розкриваються правові джерела та механізми регулювання права доступу громадян України до публічної інформації, а також проблеми практичної реалізації згаданого права в нинішніх умовах, причини їх виникнення.
Ключові слова: право, інформація, доступ, реалізація, обмеження, порушення, інформаційне суспільство, громадянське суспільство.
Аннотация. В статье раскрываются правовые источники и механизмы, которые регулируют право доступа граждан Украины к публичной информации, а также проблемы практической реализации упомянутого права в нынешних условиях, причины их возникновения.
Ключевые слова: право, информация, доступ, реализация, ограничения, нарушения, информационное общество, гражданское общество.
Summary. The article describes the legal sources and mechanisms of regulated access rights of citizens of Ukraine to public information, as well as problems of practical realization of the rights mentioned in the present context, their causes.
Keywords: law, information access, implementation, constraints, violation, information society and civil society
 
       Постановка проблеми. Постійне зростання впливу інформаційної сфери на суспільне життя характерне для сучасного етапу розвитку людства.  У сучасних стратегіях розвитку багатьох країн в якості основної мети проголошується побудова інформаційного суспільства, яке характеризується значним збільшенням ролі та значення інформації і знань, широким використанням інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності. Як зазначають окремі дослідники, в інформаційному суспільстві більш як половина робочого часу буде використовуватися на збереження, обробку і передавання інформації [1, с. 3].
        Сьогодні право громадян України на отримання інформації гарантується положеннями як Конституції України, так і ряду правових актів як внутрішнього, так і міжнародного характеру. Зазначимо, що без реалізації права на інформацію, реалізацію усього комплексу конституційних прав, свобод і обов’язків громадянина виконати неможливо. Зазначене набуває особливої актуалізації з огляду на декларацію наміру сформувати в Україні громадянське суспільство, на імплементацію концепції “відкритості” влади та інші суспільно-політичні процеси сучасності. При цьому необхідно зазначити, що належна реалізація зазначеного безпосередньо пов’язана з питанням ефективності управління сферою державної безпеки, з надійним забезпеченням безпеки держави.
        Гарантоване право на інформацію стає дедалі більш важливим елементом існування демократичного суспільства. При цьому необхідною складовою механізму здійснення права на інформацію є гарантування доступу громадян до інформації, а також чітка правова регламентація виключних випадків його (доступу) обмеження [2, с. 6]…
 

Видання НДІІП

Вибрані видання