КОРЖ І.Ф., Принципи національного права в контексті правової безпеки України

УДК 342.722

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. У статті досліджуються стан національного права в сучасних умовах розвитку українського суспільства; його відповідність загальновизнаним правовим принципам демократичного укладу та правовій безпеці держави; ставлення міжнародної спільноти до існуючих недоліків.
Ключові слова: захист, права і свободи, право, правова безпека, правова система, принципи права.
Аннотация. В статье исследуется состояние национального права в современных условиях развития украинского общества; его соответствие общепризнанным правовым принципам демократического обустройства та правовой безопасности государства; отношение международного сообщества к существующим недостаткам.
Ключевые слова: защита, права и свободы, право, правовая безопасность, правовая система, принципы права.
Summary. The article explores the situation of the national law under the today’s Ukrainian society development conditions and its compliance with generally recognized legal principles of the democratic society and with the legal security of the state, the attitude of the international community to existing drawbacks.
Keywords: protection, rights and freedom, law, legal security, legal system, principles of law.
 
 
        Постановка проблеми. Сучасне життя українського суспільства являє собою арену гострого політичного протистояння між основними політичними силами. Зазначене доповнюється поглибленням соціального розшарування, поширенням корупції у різних сферах життєдіяльності суспільства, прийняттям органами державної влади непопулярних і суперечливих рішень, якими регулюється повсякденне життя громадян. Зазначене денонсує з оптимістичними заявами політичних діячів про настання покращення життя простих громадян. Все це породжує зростання невдоволення у суспільстві, поширення радикальних настроїв, зневіру людей у завтрашньому дні, невіру в ефективність застосування правових засобів при вирішенні проблем, що постають перед членами українського суспільства.
      Метою статті є визначення стану регулювання національним правом суспільного життя в Україні, а саме: чиї волю і інтереси виражає і закріплює національне право; відповідність національного права загальновизнаним принципам демократичного суспільства…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання