КОСІЛОВА О.І., Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні

УДК 321.68:316.3

КОСІЛОВА О.І.,
кандидат політичних наук, старший викладач
Національної академії Служби безпеки України
 
Анотація. У статті аналізуються взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства, умови, проблеми та перспективи їх розвитку в сучасній Україні.
Ключові слова: правова держава, громадянське суспільство, верховенство права, права і свободи громадян, інститути громадянського суспільства, громадський контроль.
Аннотация. В статье анализируются взаимосвязь гражданского общества и правового государства, условия формирования современного правового государства и гражданского общества в Украине, а также проблемы и перспективы, которые обусловливают этот процесс.
Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, верховенство права, права и свободы граждан, институты гражданского общества, общественный контроль.
Summary. The article provides a study of connection between the lagal state and the civil society in contemporary Ukraine, as well as conditions, problems, and prospects of their development.
Keywords: legal state, civil society, supremacy right, rights and freedoms of citizens, institutes of civil society, public control.
 
       Постановка проблеми. У сучасній Україні відбуваються складні процеси формування правової держави та громадянського суспільства. Підтвердженням цього є демократизація всіх сфер суспільного життя, зростання рівня політичної участі громадян. У той же час, ці процеси відбуваються на фоні постійних політичних суперечностей, нестабільності роботи державних органів, нечіткості й невизначеності у законодавчій сфері. У зв’язку з цим актуалізується необхідність виявлення реального стану їх функціонування та перспектив їх розвитку у нашій державі. Дослідження проблем формування громадянського суспільства й правової держави в Україні набуває особливої актуальності також у зв’язку з необхідністю подолання етатизму та певного негативного попереднього досвіду політичної участі громадян у вирішенні соціально-політичних питань.
        1. Зміст концептів “правова держава” і “громадянське суспільство” змінювався разом з історичними умовами функціонування держави. Правова держава й громадянське суспільство були предметом аналізу багатьох дослідників, починаючи з доби Античності, й тривають до цього часу. М. Цицерон, Р. Моль, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо,    Ш-Л. Монтеск’є, І. Кант формували основи сучасного підходу до змісту концептів правової держави й громадянського суспільства…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання